Logistiek: goederenstroom plus informatie

Gerelateerde afbeelding

Logistiek: goederenstroom plus informatie
logistiek management logistiek management omvat alle activiteiten die te maken hebben met planning, organisatie en operationele besturing van de goederenstroom, inclusief de informatievoorziening die hiervoor nodig is. Binnen de totale goederenstroom, die loopt van toeleverancier tot materials management consument, wordt wel de onderverdeling gemaakt tussen ‘rnaterials management’ en ‘fysieke distributie’. ‘Materials management’ omvat het geheel van activiteiten dat wordt verricht om de grondstoffen- en halffabrikatenstroom en de daarmee gepaard gaande gegevensstromen zo efficiënt mogelijk naar en door het productieproces te voeren. Ook worden hiertoe gerekend de werkzaamheden die verricht worden om een zo efficiënt fysieke distributie mogelijke benutting van het productieapparaat te bewerkstelligen. ‘Fysieke distributie’ houdt zich bezig met de goederen- en ermee verbonden gegevensstromen die beginnen aan het einde van het productieproces en eindigen bij de consument. ‘Business logistics’, ofwel bedrijfsruimte eindhoven logistiek management, is de verzamelnaam voor alle goederenstroomactiviteiten die worden uitgevoerd om de in- en uitgaande goederenstroom te beheersen (zie figuur 1 2.6).
Verbetering van de goederenstroombesturing via logistiek management Beheersing van de logistieke activiteiten kan bijvom:beeld door middel van verbetering in voorraadposities en kostenbeheersing of door verhoging van flexibiliteit en service een bijdrage leveren aan versterking van de concurrentiepositie van een organisatie. logistiek management is erop gericht alle facetten van de goederenstroom geïntegreerd te benaderen en te beheersen. logistiek heeft dan ook raakvlakken met vrijwel alle andere bedrijfsfuncties, zoals productontwikkeling, marketing en verkoop, inkoop, productie (en daarbinnen voorraadbeheer en werkvoorbereiding), transport en distributie en de financiële administratie. Inmiddels wordt in dat verband (inclusief de relaties met toeleveranciers en overige externe beïnvloedende instanties) met een zekere voorkeur gesproken van ketenmanagement ofwel ‘supply chain management’ (in plaats van logistiek management). In dit kader kunnen met behulp van computersystemen ‘nieuwe’ methoden in organisaties worden benut, zoals MRP II (Manufacturing Resources Planning), DRP (Distribution Requirements Planning) en JIT (Just-In-Time). MRP II richt zich vooral op de goederenstroombesturing voor (middel-) langlopende productieprocessen van enkelvoudige tot complexe productsamenstellingen. JIT is het meest geschikt voor organisaties met korte doorlooptijden, kleine seriegroottes, weinig materialen per productiestap, een totaal productieschema en producten met een relatief lange levenscyclus. JIT is als besturingsconcept uit Japan overgenomen (zie subparagraaf 10.4.5) en is erop gericht voorraden te verminderen. JIT legt de nadruk op het zichtbaar maken van problemen, synchronisatie van producten en afzet en vereenvoudiging van het proces. Voorraad is veelal een slechte zaak en verbergt doorgaans de achterliggende problemen, zoals machinestops, onjuiste voorraadgegevens, kwaliteitsproblemen en inflexibiliteit van het productieapparaat. Een essentieel vraagstuk in de goederenstroombesturing is onder meer de plaats van de voorraadpunten in de materiaalstroom en daarmee het vormen van ontkoppelingspunten tussen klantgerichte externe activiteiten en planningsgerichte interne activiteiten. Door een goede plaatsing van ontkoppelingspunten in de logistieke keten kunnen deze ontkoppeld worden van de doorlooptijden van het logistieke productietraject. Optimale voorraden op de ontkoppelingspunten lossen dan in zekere zin het altijd bestaande spanningsveld op tussen productie en verkoop in termen van stabiliteit en flexibiliteit. Ook in dienstverleningsprocessen verdient het aanbeveling apart aandacht te geven aan de bijbehorende logistiek, zowel in fysieke zin (goederenstroombesturing in restauratieve voorziening in een conferentieoord bijvoorbeeld) als wat betreft de informatiestromen (in bank- of verzekeringsbedrijf).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *