Het doel

Gerelateerde afbeelding

Het doel waarvoor het product wordt gebruikt. Het kwaliteitsniveau wordt in deze opvatting bepaald door de mate waarin de behoeften van de doelgroep worden bevredigd. Naast de technische aspecten speelt hierbij ook een aantal afgeleide eigenschappen een rol: levertijd, aftersales service, en vormgeving.
Toepassing van het relatieve kwaliteitsbegrip vraagt om een nieuwe manier van organiseren van de voortbrenging van producten en diensten. Dit wordt aangeduid met de term integrale kwaliteitszorg.3 Hieronder flexplek huren amsterdam wordt verstaan: een systeem dat tot doel heeft de processen in een organisatie die invloed hebben op de kwaliteit van het product, zodanig te beheersen dat het product de gewenste kwaliteit heeft tegen minimale kosten. Integrale kwaliteitszorg integreert en stuurt alle activiteiten en beslissingen die van invloed zijn op de kwaliteit, ongeacht waar of door wie ze in de organisatie worden uitgevoerd of genomen (zie figuur 11.1).
• Figuur 11.1 Schakels in het proces van integrale kwaliteitszorg
Integrale kwaliteitszorg dient derhalve: • deel uit te maken van het totale ondernemingsbeleid; • alle fasen van het voortbrengingsproces te omvatten (vanaf marktanalyse tot en met levering en after-sales service); • betrekking te hebben op alle hiërarchische niveaus in de onderneming vanaf het topmanagement tot en met de uitvoerenden.  Vier belangrijke redenen voor kwaliteitsbeheersing: De toenemende concurrentie Veel ondernemingen merken dat hun traditionele afzetmarkten niet meer een autonome groei vertonen. De concurrentie neemt echter wel langzaam toe. Dit wordt flexplek huren amsterdam zuidas versterkt door de toenemende internationalisering van de markt. Het blijkt dat hun succes voor een belangrijk deel te verklaren valt uit het leveren van producten en diensten tegen een zeer gunstige prijs/ kwaliteitsverhouding. 2 De afnemer wordt steeds kwaliteitsbewuster De afnemer raakt steeds beter geïnformeerd over de kenmerken van producten en stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit ervan.

Zorg voor commitment van het managementteam

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zorg voor commitment van het managementteam. Het managementteam staat centraal in de cultuur van de organisatie. Commitment van het managementteam is gedurende het gehele proces noodzakelijk om de verandering tot het einde toe te kunnen volhouden. 9 Besef de cruciale rol van het middenkader. Het middenkader vormt flexplek huren amsterdam een scharnierpunt bij de implementatie van het veranderingsproces. 10 Besteed aandacht aan implementatie. Het proces houdt niet op als de verandering in gang gezet is. Ga er niet van uit dat de cultuuromslag wel volgt als de structuurwijziging eenmaal is uitgevoerd.
Van reorganisatie is sprake wanneer een incidentele en meestal ingrijpende wijziging in de beslissingsmacht en arbeidsverdeling van de organisatie plaatsvindt. Een reorganisatie is een eenmalige gebeurtenis en heeft veelal ingrijpende wijzigingen tot gevolg. De redenen waarom men gaat reorganiseren kunnen velerlei zijn. Te denken valt aan resultaatverslechtering, veranderde situaties in de externe omgeving, zoals technologische ontwikkeling en consumentengedrag, veranderde managementopvattingen en een (te snelle) organisatiegroei zonder regelmatige aanpassing van de organisatiestructuur. In de flexplek huren amsterdam zuidas  praktijk zien we bij organisaties signalen die aanduiden dat er mogelijk een reorganisatie op komst is: groot personeelsverloop, passeren van dividend, uitstellen van investeringsplannen, steunaanvragen bij de overheid, sombere kijk op de toekomst, instellen van een personeelsstop, een dreigende fusie of overname enzovoort.

Effectiviteit en succesvolle organisaties

Gerelateerde afbeelding

Omdat de omgeving van organisaties voortdurend aan verandering onderhevig is, zal ook de organisatie zelf mee moeten veranderen. Zoals al eerder naar voren is gekomen dient een organisatie op haar omgeving afgestemd te zijn en te blijven. De aanpassing van de organisatie aan haar omgeving kan van velerlei aard zijn, bijvoorbeeld het vervaardigen van andere producten, een aangepaste organisatiestructuur, een ander beloningsstelsel, een gewijzigd informatiesysteem, of het richten op andere markten. Een verandering vergaderruimte huren amsterdam kan een continu proces zijn, zoals het voortdurend op zoek zijn naar nieuwe producten, waarmee een concurrentievoordeel behaald of behouden kan worden. Een verandering kan echter ook abrupt zijn, zoals bij een ingrijpende reorganisatie.
Organisaties zijn samenwerkingsverbanden met als doel het realiseren van bepaalde doelstellingen. Alle activiteiten die in de organisatie plaatsvinden, liggen in het verlengde van het halen van deze gestelde doelen. De mate waarin de gestelde doelen bereikt worden, noemen we effectiviteit, doelgerichtheid of doeltreffendheid. We onderscheiden een viertal gebieden van effectiviteit en de daarbij behorende criteria’: • Technische en economische effectiviteit: de mate waarin de middelen van een organisatie op een efficiënte wijze worden ingezet. Bij een efficiënt gebruik van middelen worden voor het bereiken van een bepaalde output zo weinig mogelijk productiefactoren (input) gebruikt. Er wordt vergaderruimte huren amsterdam zuidas doelmatig gewerkt. • Psychosociale effectiviteit: de mate waarin de behoeften van de organisatiemedewerkers worden gerealiseerd. Hierbij gaat het om de bevrediging die de organisatiemedewerkers ondervinden bij het uitvoeren van hun werk.

Een leider in een lijnorganisatie

Gerelateerde afbeelding

Een leider in een lijnorganisatie dient te beschikken over een zeer veelzijdige kennis. De lijnorganisatie ontstaat doordat er taken worden overgedragen naar lagere niveaus in de organisatie ten gevolge van organisatiegroei of overbelasting van de top.
De lijnorganisatie kan worden weergegeven in een organisatieschema. Hieruit blijken duidelijk de verhoudingen tussen personen en/of afdelingen, zie figuur 9. 11.
Voordelen van een flexplek huren amsterdam lijnorganisatie • Eenvoudige en duidelijke organistiestructuur. • Duidelijke gezagsverhoudingen tussen organisatieleden (elke medewerker weet wie zijn bovengeschikte is). • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn goed afte bakenen en toe te delen. • Goed toezicht en controle op de uitvoering van bedrijfsprocessen. • Snelle besluitvorming is mogelijk. • Relatief geringe kosten aan leidinggevenden en organisatie.
Nadelen van een lijnorganistatie • Doordat alle communicatie via de lijn moet lopen kan deze worden overbelast. Het kenmerk hiervan is dat het lang duurt voordat beslissingen worden genomen. • De deskundigheid van de leiding kan tekortschieten om de juiste beslissingen op alle terreinen te nemen.
• Coördinatie tussen afdelingen kan alleen plaatsvinden via een leidinggevende die al deze flexplek huren amsterdam zuidas afdelingen bestuurt. • Een lijnstructuur kan leiden tot veel organisatieniveaus, aangezien de leiding maar aan een beperkt aantal mensen leiding kan geven.
De lijnorganisatie wordt veel aangetroffen bij kleinere organisaties in het Midden- en Kleinbedrijf. In het verleden waren het leger en de roomskatholieke kerk bij uitstek voorbeelden van een theoretisch zuivere vorm van een lijnorganisatie.

Succesvol unit-management

Gerelateerde afbeelding

Voorwaarden voor succesvol unit-management zijn: 17 • korte rapportagelijnen (niet veel tussenniveaus tussen het management van de top en de unit); • de unit heeft zijn eigen ondernemingsdoelstellingen en -taken; • grote mate van zelfstandigheid met betrekking tot de primaire functies van ondernemerschap (inkoop, verkoop, fabricage enzovoort); • een goed doordacht managementinformatiesysteem; • beschikking over eigen stafdiensten of de flexplek huren amsterdam vrijheid om van (bepaalde) externe stafdiensten gebruik te maken; • grote zeggenschap bij de personele invulling van functies; • grote mate van beslissingsbevoegdheid; • eenheid van cultuur in de gehele organisatie.
Van semi-zelfstandige eenheden is dus sprake wanneer deze units zich als het ware kunnen gedragen als zelfstandige ondernemingen. Semizelfstandige eenheden zijn al binnen het portfoliomodel van de Boston Consulting Group naar voren gekomen. Binnen dit model worden deze eenheden business units of product/ marktcombinaties genoemd. Natuurlijk blijft de unit een onderdeel van een grotere organisatie, waardoor ook de voordelen van de grotere organisatie bereikbaar blijven. Voordelen liggen op het terrein van een gezamenlijke verkooporganisatie, gemeenschappelijk gebruik van terreinen en gebouwen, het uitwisselen van ervaring enzovoort. Unit-management is dus een samenvoeging van de voordelen van de zelfstandigheid van de kleine unit en de flexplek huren amsterdam zuidas grotere organisatie (zie figuur 8.24).
Binnen unit-management is er enerzijds sprake van een grote mate van autonomie, anderzijds is er sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. De units zijn ingesteld om tegemoet te komen aan een grotere mate van zelfstandigheid. Het worden ondernemingen in het klein die misschien zelfs in bepaalde mate met elkaar concurreren. Daarnaast moet er ook een cultuur zijn die meer het geheel benadrukt. Er doen zich ook situaties voor dat de units elkaar nodig hebben. De eigen culturen van de units moeten dus passen binnen de cultuur van de gehele organisatie. De organisatie als geheel dient bestuurbaar te blijven.

Concurrentievoordelen

Gerelateerde afbeelding

Concurrentievoordelen kunnen volgens Porter op drie manieren behaald worden. De eerste strategie is die van de laagste kostprijs. Belangrijk hierbij is te weten welke invloed van bepaalde activiteiten of factoren uitgaat. De flexplek huren amsterdam zogenoemde ‘cost-drivers’ moeten worden opgespoord en geanalyseerd. Door het opnieuw structureren of anders coördineren van de activiteiten kunnen aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden. De tweede strategie is gebaseerd op differentiatie. Hierbij beschikt het product over unieke kenmerken ten opzichte van de concurrentie. De consument is in deze situatie bereid voor deze unieke kenmerken een prijs te betalen. Voor de organisatie is het belangrijk de waardeketen zo te structureren en te coördineren dat dit concurrentievoordeel tegen een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding gerealiseerd kan worden. Zowel de strategie van de laagste kosten als de differentiatiestrategie kan gecombineerd worden met een segmentatiestrategie. Porter noemt dit de focusstrategie. De organisatie kan kiezen zich te richten op één specifiek segment of op meer segmenten in de markt. Bij de beheersing van bedrijfsprocessen komen veel logistieke vraagstukken om de hoek kijken, zoals hoe hoog de voorraad moet zijn, op welke wijze de levertijd kan worden flexplek huren amsterdam zuidas verkort, hoe klanten sneller bestellingen kunnen plaatsen enzovoort. Logistieke vraagstukken hebben te maken met de goederen en/of dienstenstroom in een bedrijfskolom. Het besturen en beheersen van de goederen- en/of dienstenstroom en de daarbij behorende informatievoorziening in de bedrijfskolom wordt logistiek management genoemd. logistiek management
Logistiek speelt behalve in handels- en productieondernemingen ook een steeds belangrijkere rol in de dienstverlening en gezondheidszorg. Een voorbeeld is Centraal Beheer waarbij zonder tussenkomst van een verzekeringsagent telefonisch verzekeringen kunnen worden afgesloten. In de gezondheidszorg raakt het begrip ‘patiëntenlogistiek’ steeds meer ingeburgerd. Door het onstaan van de Europese Unie is het mogelijk geworden snel vanuit een fabriek in de ene lidstaat direct aan een klant in een andere lidstaat te leveren. Zonder dat de goederen nog worden opgeslagen in een magazijn van een groothandel. Op het logistieke terrein zal de komende jaren in alle organisaties worden gewerkt om de prestaties te verbeteren en hiermee kosten te besparen en de dienstverlening te vergroten. Met betrekking tot logistiek management (Business Logistics) worden in de bedrijfskolom twee trajecten onderscheiden: • materiaalmanagement (material management); • fysieke-distributiemanagement (physical distribution management).

Vergadertechnieken

Gerelateerde afbeelding

Dit instemmingsrecht is echter niet van toepassing, wanneer het onderwerp reeds in een collectieve arbeidsovereenkomst is geregeld. Komt een ondernemer zijn verplichting niet na, dan kan naleving worden gevorderd. In deze gevallen kan de ondernemingsraad zich wenden tot de bedrijfscommissie. Een bedrijfscommissie bestaat uit minimaal zes werkgeversvertegenwoordigers en minimaal zes werknemersvertegenwoordigers, afkomstig bedrijfscommissie uit soortgelijke flexplek huren amsterdam ondernemingen. Deze bedrijfscommissie wordt ingesteld door de Sociaal-Economische Raad. Naast de hiervoor genoemde mogelijkheden tot medezeggenschap, is er in iedere organisatie sprake van werkoverleg. Werkoverleg kan worden omschreven als regelmatig, direct overleg tussen de groepsleiding en de uitvoerende medewerkers, waarbij het werk en de werkomstandigheden van de afdeling worden besproken. De medewerkers kunnen op deze manier de besluitvorming binnen hun eigen afdeling beïnvloeden. Werkoverleg is hierdoor een overlegstructuur, die de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk vergroot.
Beslissingen worden veelal in vergaderingen genomen. Veel mensen die binnen organisaties werkzaam zijn stellen dat ze een te groot gedeelte van hun tijd aan vergaderen moeten besteden. De huidige tijd kan gekenschetst worden als een tijd waarin afstemming centraal staat. Deze flexplek huren amsterdam zuidas afstemming geschiedt in vele situaties binnen vergaderingen. Vergaderingen kunnen verschillende functies hebben: 4 • Samen zijn: een vergadering heeft een sociale functie. Het geeft de leden een gevoel van erbij te horen.
• Samen weten: binnen een groep is een grote hoeveelheid kennis en inzichten aanwezig. Meestal groter dan bij een individu. In een vergadering kan dan ook voortgebouwd worden op gezamenlijke kennis en inzicht. Sarnen weten.”.
• Samen werken: een groep heeft een groter creatief vermogen dan een individu. Door op elkaar in te spelen ontstaan mogelijkheden om tot een efficiëntere en betere oplossing van problemen te komen.

Strategische besluiten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ten slotte zal de manager een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de strategie van de organisatie omdat hij beschikt over een totaalbeeld van de organisatie (rol als strategiemaker).
Om de organisatie te besturen zal de manager moeten beschikken over relevante, snelle flexplek huren amsterdam en toekomstgerichte informatie om op grond hiervan de juiste beslissingen te nemen. We kunnen globaal drie soorten informatie onderscheiden: a Strategische informatie Dit is informatie waarin de relatie met de omgeving tot uitdrukking komt en die veelal dient voor het nemen van beslissingen die uitwerken op middellange termijn. Voorbeelden: informatie over de concurrentie, marktinformatie, politieke informatie. b Tactische en organisatorische informatie Dit is informatie waarbij de relatie wordt gelegd met de besturing van de interne organisatie. Deze informatie dient voor het nemen van beslissingen die aangeven hoe de strategische besluiten worden uitgevoerd. Voorbeelden: informatie over de organisatiestructuur, bedrijfskosten, personele informatie, productinformatie. c Operationele informatie Dit is informatie waarbij de relatie wordt gelegd met de primaire processen in de organisatie zoals productie, transport, administratie, verkoop enzovoort. Deze informatie dient om beslissingen te nemen die samenhangen met flexplek huren amsterdam zuidas het realiseren van tactische besluiten. Voorbeelden: productiecijfers, uitval- en afvalpercentages van producten, indices over ziekteverzuim, aantal overwerkuren per medewerker. De draagbare flop van Philips Philips verspeelde met mobiele telefoons al een miljard gulden. Van opgeven wil het concern niet weten. Mobiele telefonie promoveerde in 1996 tot één van de nieuwe kernactiviteiten binnen het concern. In hetjaar 2000 moest de telefonie een plaats hebben veroverd in de mondiale top, tussen het Finse Nokia, het Zweedse Ericsson en het Amerikaanse Motorola. Om de missie kracht bij te zetten, ging Philips in zee met het Amerikaanse telecommunicatiebedrijf Lucent. Gezamenlijk bundelden zij hun telefoondivisies in PCC (Philips Consumer Communications), de toekomstige nieuwe wereldleider. PCC heeft in korte tijd vanuit het niets bijna drie procent van de wereldwijde markt voor mobiele telefonie veroverd. Op zich is dat een niet geringe prestatie, maar de kloof met de nummer drie (Ericsson, goed voor 16,4 procent marktaandeel) blijft immens.

Management

Gerelateerde afbeelding

Daarmee neemt het belang van kennis toe en daardoor het werk van professionals. Professionals laten zich maar moeilijk managen. Hun loyaliteit ligt vaak meer bij hun specialisme dan bij de organisatie, ze zijn (misschien wel te) perfectionistisch en hun werk is hun hobby en omgekeerd. Professionals werken het liefst solistisch en hebben een afkeer van management. Aan professionals leiding geven vraagt dus om een bepaalde cultuur en managementstijl. De moeilijkheid van het leiding geven aan deze groep is volgens Mintzberg dat zij niet te beheersen zijn door het opleggen van regels en procedures. Hiervoor ervaren zij hun natuurlijke vrijheid als te groot. De vrijheid van handelen wordt gevoed door een aantal opvattingen en meningen die kantoor huren amsterdam professionals erop na houden. Deze opvattingen zijn, volgens een onderzoek: 10 • Het recht om managementbeslissingen niet uit te voeren als dat tegen je normen en waarden ingaat. • De gewenste managementstijl moet leiden tot afwezigheid van het gevoel gestuurd te worden. • De professional dient het handelen van de manager kritisch te volgen. • Solistisch optreden is een recht. • Een professioneel eindresultaat staat voorop. • De kantoor huren haarlem professional is de eigenaar van de output van zijn eigen werk. • Informatie moet helder, consistent en waarheidsgetrouw zijn.
Ir. M. Weggeman, adviseur bij Twijnstra Gudde, heeft aan de hand van onderzoek en ervaring zes stellingen geformuleerd waarmee getracht wordt de specifieke managementstijl van de leider aan professionals te omschrijven. Stellingen voor leiding geven aan professionals: 11 Het is de taak van de manager om, in overleg met de groep, de doelen van de organisatie te vertalen naar groepsdoelen, zodanig dat kantoor huren amsterdam zuidas een maximale overeenstemming wordt bereikt tussen afgeleide groepsdoelen en persoonlijke doelen. 2 Het succes van het werk van de groepsleider wordt voor een groot deel bepaald door zijn vermogen om: • professionals met de vereiste capaciteiten te selecteren voor bestaande teams; • vruchtbare werkplekken te creëren voor professionals met bepaalde potenties. 3 Een manager van een groep professionals zou minder bezig moeten zijn met het besturen van het werkproces van professionals via regels, procedures en informatiesystemen en meer aandacht moeten besteden aan het kantoor huren amsterdam wtc duidelijk definiëren van het gewenste resultaat. 4 Professionals die een groepsmanagersfunctie ambiëren omdat ze leiding geven als activiteit leuker, aantrekkelijker of ‘hoger’ vinden dan het uitoefenen van hun professie, zijn waarschijnlijk minder goed (geworden) waardoor de kans op acceptatie als leider wordt verkleind en de neiging tot regels en procedures wordt vergroot. 5 Juist interessante, uitdagende en moeilijke problemen moeten managers van professionele groepen willen delegeren aan hun medewerkers. Als de interessantste opdrachten door de manager zelf worden gedaan, mag van esprit de corps niet te veel worden verwacht. 6 Het is de taak van de manager van een groep professionals om in zijn afdeling een doelgericht evenwicht te creëren tussen flexibiliteit en efficiency. De manager zal om dit te verwezenlijken de activiteiten zorgvuldig moeten plannen, dit in overeenstemming met de medewerkers.
b

Interpersoonlijke rollen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het middenkader krijgt hierdoor steeds meer beleidsformulerende taken toegeschoven. Het topmanagement heeft slechts een voorwaardenscheppende taak. Een oorzaak hiervoor is dat juist op het niveau van een business unit of divisie de kennis aanwezig is met betrekkking tot de omgeving van de organisatie-eenheid. Aanpassingen op een veranderde omgeving kan hierdoor snel gebeuren.
Managers hebben als belangrijkste functie het sturen van mensen en middelen in een organisatie. De te besteden tijd van managers wordt in beslag genomen door een drietal rollen, die voortkomen uit zijn functie (zie figuur 6.2). Onder een rol wordt verstaan een gedragspatroon dat verwacht wordt van iemand of anders gezegd: georganiseerde verzamelingen van gedragingen die met een bepaalde positie worden vereenzelvigd.3
De drie rollen zijn: A interpersoonlijke rollen B informationele rollen c besluitvormende rollen
A Interpersoonlijke rollen De manager geeft leiding aan medewerkers en is verantwoordelijk voor de voortgang en het resultaat van processen die onder zijn competentie vallen. In het onderhouden van kantoor huren amstelveen relaties zal de manager de processen op een zo goed mogelijke wijze moeten besturen en de belangen van de groep, in de organisatie op hoger niveau, maar ook naar buiten toe, behartigen. Het opbouwen van een formeel en informeel relatienetwerk valt ook onder deze activiteit. De voornaamste rollen zijn die als: • boegbeeld • leider • liaison-officer
De laatste rol bestaat uit contacten buiten de eigen organisatorische eenheid. Deze contacten zijn als het ware een eigen extern gericht informatiesysteem, dat gebruikt kan worden bij de werkzaamheden binnen de eenheid.