Leges en andere rechten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Leges en andere rechten (retributies) ter dekking van de kosten van gemeentelijke dienstverlening of voor het gebruik van gemeentelijke flexplek huren amsterdam bezittingen (art. 229 Gemw). Hiertoe behoren de rioolrechten, de reinigingsrechten (niet de afvalstoffenheffing die wordt geheven op grond van de Afvalstoffenwet), precariorechten (voor het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond zoals terrassen en lichtreclames (art. 228 Gemw), leges voor verleende vergunningen, zoals bouwvergunningen enzovoort, en paspoorten en dergelijke). Met uitzondering van precariorechten geldt voor deze heffingen dat de opbrengst niet mag uitgaan boven de flexplek huren haarlem gemaakte kosten (art. 229b Gemw).
2.5.3 Waterschappen Op 1 januari 1992 is de Waterschapswet (Wschw) in werking getreden. Waterschappen zijn openbare lichamen die de waterstaat in een bepaald gebied verzorgen (art. 1 Wschw). In deze omschrijving komen drie essentiƫle kenmerken naar voren: 1 Waterschappen zijn overheden, net als gemeenten en provincies. 2 De taken van de waterschappen zijn uitsluitend gelegen in de waterschapszorg. 3 De waterschappen oefenen hun taak uit in een bepaald gebied.
Het waterschap kan alleen die taken uitoefenen die de provincie hem bij reglement heeft opgedragen. Een waterschap heeft in elk geval de zorg voor de waterkering, de zorg voor de waterhuishouding, of flexplek huren amsterdam zuidas beide tot taak. De zorg voor de waterhuishouding omvat zowel het kwaliteits- als het kwantiteitsbeheer van oppervlaktewateren. Naast deze hoofdtaken kan het waterschap belast zijn met neventaken, bijvoorbeeld vaarwegenbeheer (art. 1 lid 2 Wschw). Is aan een waterschap uitsluitend de kwaliteitszorg voor het water opgedragen, dan spreekt men meestal van zuiveringschappen.
Aan art. 2 Wschw ontlenen Provinciale Staten de bevoegdheid om waterschappen in te stellen en op te heffen. Indien tot instelling is besloten, bepaalt de Wschw dat Provinciale Staten een waterschapsreglement vaststellen, waarin is vastgelegd welke taken het waterschap heeft, hoe het bestuur is samengesteld, en hoe de verkiezingen zullen flexplek huren amsterdam wtc plaatsvinden (art. 3 t/m 9 Wschw). Bij het opstellen van de reglementen moeten de provincies rekening houden met de in de Wschw aangebrachte hoofdlijnen. De besluiten tot instelling, opheffing en reglementering van de waterschappen moeten worden goedgekeurd door de minister van Verkeer en Waterstaat (art. 5 Wschw).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *