Deregulering

De Woningwet is enkele malen herzien met het oog op deregulering. Een van de onderdelen van deze herziening is de bepaling in de Woningwet dat bepaalde bouwwerken, bijvoorbeeld de bouw van een dakkapel aan de flexplek huren amsterdam achterzijde van een woning, niet meer bouwvergunningsplichtig zijn, maar bouwvergunningsvrij. Wordt deze dakkapel geplaatst op een monument, dan is een zogenoemde lichte bouwvergunning nodig. Inmiddels is gebleken dat dit voorbeeld van deregulering in de praktijk niet goed werkt. Voor de burger maakt het in de praktijk nauwelijks verschil of hij een reguliere bouwvergunning moet aanvragen of een lichte.
Het privaatrecht flexplek huren haarlem regelt de verhoudingen tussen de leden van de samenleving. Het publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid en de burgers, en de verhouding tussen de organen van het overheidsapparaat zelf. Binnen het publiekrecht onderscheiden we het staatsrecht, het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) en het strafrecht. Naast dit nationale publiekrecht kennen we het internationale publiekrecht. Deze onderscheidingen tussen de diverse rechtsgebieden dienen voornamelijk om de flexplek huren amsterdam zuidas bestudering van het recht te vergemakkelijken. De stof wordt op een begrijpelijke manier gepresenteerd. De indelingen zijn in het algemeen juridisch niet relevant en hebben geen rechtsgevolgen. Hierop moet een uitzondering worden gemaakt: de onderscheiding tussen privaat- en publiekrecht. Het is de overheid niet toegestaan om vrijelijk van het privaatrecht gebruik te maken, wanneer het publiekrecht een meer aangewezen weg vormt die moet worden bewandeld. In subparagraaf 3.7.l zal hierop dieper worden ingegaan.
1 .4.1 Staatsrecht Het staatsrecht bevat de belangrijkste regels van het staatsbestel. Hiertoe worden gerekend: Regels met betrekking tot de samenstelling en inrichting van de staat en zijn organen. Bij deze regels moet worden gedacht aan wetten zoals: de Grondwet, de Provinciewet, de Gemeentewet en de Wet op de Raad van State. Regels met betrekking tot de functie-uitoefening van de organen van de staat. Bij deze regels moet wederom worden gedacht aan de Grondwet, de Provinciewet en de Gemeentewet, maar dan speciaal die onderdelen die betrekking hebben op de bevoegdheden van de desbetreffende bestuursorganen. Regels met betrekking tot de positie van de flexplek huren amsterdam wtc burgers tegenover de organen van de staat. Bij deze regels moet worden gedacht aan een wet als de Kieswet en het gedeelte in de Grondwet dat betrekking heeft op grondrechten van de burgers.
1 .4.2 Bestuursrecht De overheid zorgt niet alleen voor wetgeving (in de zin van algemene regelgeving) en voor rechtspraak. De samenleving moet ook bestuurd worden doorde overheid. Het besturen vindt plaats door het maken van speciale regelingen, door het verlenen van vergunningen, het geven van subsidies en het nemen van andere besluiten voor individuele gevallen. In de twintigste eeuw is de overheidsinvloed op de samenleving sterk toegenomen. Daarmee nam ook de behoefte toe om het bestuur zelf aan regels te binden. Indien er bevoegdheden (macht) aan een orgaan of een functionaris worden toegekend, is het in het algemeen van groot belang dat die macht gecontroleerd kan worden en wel aan de hand van vastgestelde regels. De regels waar het bestuur aan gebonden is, zijn te vinden in het bestuursrecht. Het bestuursrecht bevat ook de regels voor beantwoording van de vraag hoe de burger zich kan beschermen tegen bestuurshandelingen die men niet juist vindt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *