De minister

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij de aanwijzing van een luchtvaartterrein wordt voor iedere grenswaarde een geluidszone rond dat terrein vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting door de landende en opstijgende luchtvaartuigen kantoorruimte huren amsterdam de vastgestelde grenswaarde niet mag overschrijden. De minister kan in geval van dreigende overschrijding van een vastgestelde grenswaarde buiten de daarbij behorende geluidszone het luchtvaartterrein tijdelijk gesloten verklaren. De sluiting kan worden beperkt tot bepaalde (soorten) vliegtuigen, kantoorruimte huren haarlem bepaalde vormen van luchtvaart, bepaalde start- of landingsbanen of bepaalde tijdsperioden. Verder kan de minister heffingen opleggen, in het bijzonder bij lawaaiige vliegtuigen. De aanwijzing tot luchtvaartterrein kan worden gewijzigd indien er sprake is van een vergroting van het terrein of van een wijziging van de banen die een vergroting van de geluidszone oplevert of van een andere vergroting van de geluidszone. De kantoorruimte huren amsterdam zuidas wijziging van de aanwijzing moet dezelfde procedure doorlopen als de aanwijzing zelf en moet eveneens in overeenstemming zijn met de geldende structuurvisie.
De exploitant van een luchtvaartterrein moet jaarlijks een voorstel indienen bij de minister van Verkeer en Waterstaat tot het vaststellen van een gebruiksplan van het luchtvaartterrein. De minister zal het plan vaststellen indien het gebruik van het luchtvaartterrein niet zal leiden tot een hogere geluidsbelasting dan is toegelaten volgens de vastgestelde zones, en indien de gestelde voorschriften en maatregelen voor het voorkomen of bestrijden van geluidhinder, in acht zijn genomen.
9.16.5 Wetgeving voor stoffen
Er zijn naast de Wet milieubeheer twee wetten die regels bevatten om het milieu en de kantoorruimte huren amsterdam wtc mens te beschermen tegen gevaarlijke stoffen: de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Wet milieugevaarlijke stoffen De Wet milieugevaarlijke stoffen beoogt mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. De wet bestrijkt de gehele levensloop van stoffen: van productie, handel en gebruik tot en met de afvalfase. Het gaat onder andere om nieuwe chemische stoffen waarvan de gevolgen voor het milieu onbekend zijn.
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft tot doel de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden te reguleren. Een gewasbeschermingsmiddel bevat een werkzame stof om planten te beschermen, een biocide is een werkzame stof bestemd om een schadelijk organisme te vernietigen. Alleen een toegelaten gewasbeschermingsmiddel of een biocide mag men op de markt brengen, voorhanden of in voorraad hebben, binnen Nederland brengen of gebruiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *