Vraagstukken van het management

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tijdens de industriële revolutie wordt voor het eerst in de geschiedenis op grote schaal door betaalde werkkrachten vrijwillig werk verricht in de werkplaats van anderen. De opkomst van machines noodzaakte hen kantoor huren amsterdam te gaan werken bij degenen die voldoende geld bezaten om die machines te kopen. Mechanisatie en de daardoor ontstane nieuwe werkgemeenschappen stelden geheel nieuwe eisen: er moest leidinggegeven gaan worden en er ontstond een vorm van ‘management’. Door het kantoor huren haarlem industriële management werd een veel rationeler gebruik van de beschikbare middelen verlangd dan ooit tevoren. Bij het laten verrichten van het werk door anderen stuitte men echter op problemen, omdat men ‘slechts’ een economische macht had. Al tijdens de industriële revolutie werden op basis kantoor huren amsterdam zuidas van studies aanbevelingen gedaan om de concurrentiepositie van bedrijven te verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen als de eerste technische en gedragswetenschappelijke bijdragen aan de theorie over organiseren en leidinggeven worden beschouwd.
Verklaringskennis en besturingskennis Inmiddels heeft de theorie van organiseren en leidinggeven niet alleen betrekking op de structuur van organisaties, het functioneren van een organisatie als geheel en het gedrag van de organisatieleden, maar ook op het besturen van processen waardoor een organisatie haar doeleinden bereikt. De theorie over organisaties en managementvraagstukken draagt allereerst een verklarend en analytisch karakter. De theorie stelt ons in de vorm van verklaringskennis in staat de werkelijkheid te begrijpen, zoals deze zich voordoet in en om een organisatie. Door waarneming, beschrijving en ordening van feitenmateriaal en door toetsing van veronderstellingen aan ervaringsfeiten proberen we de factoren op het kantoor huren amsterdam wtc spoor te komen, en de onderlinge samenhang tussen deze factoren te ontdekken, die het verloop van het organisatiegebeuren bepalen. Maar, alleen verklaringskennis is niet genoeg. Als we weten hoe iets werkt en hoe iets in elkaar zit, willen we meestal toch ook het ‘ding’ in de werking of in het functioneren kunnen beïnvloeden, of dit nu een auto, een mens of een bedrijf is. We zijn als nieuwsgierige en leergierige mensen dus niet tevreden met beschrijving, verklaring of analyse alleen. Op vrijwel alle terreinen van wetenschap wordt dan ook gestreefd naar besturingskennis. Dat geldt ook voor organisaties en voor vraagstukken van management. Met behulp van verkregen inzichten in oorzaak/ gevolg-relaties zullen functionarissen in een organisatie proberen de gewenste resultaten tot stand te brengen door de in gang te zetten activiteiten te beheersen, teneinde de doelstellingen van een organisatie te realiseren. De management- en organisatietheorie wil instrumenten of technieken aanreiken en wil aanbevelingen kunnen doen en gedragslijnen kunnen voorschrijven die in de organisatiepraktijk van alledag voor toepassing vatbaar zijn, om doeleinden te kunnen bepalen en ook om deze doelmatig en doeltreffend te bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *