Onderscheid in bestuurshandelingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Onderscheid in bestuurshandelingen en rechtsbeschermingsmogelijkheden In subparagraaf 3.1.4 geeft figuur 3.1 een schematisch onderscheid tussen de diverse soorten bestuurshandelingen. Deze onderscheidingen zijn van belang, omdat niet voor elke kantoorruimte huren amsterdam bestuurshandeling dezelfde rechtsbeschermingsmogelijkheden gelden. Vermeld is al dat bij privaatrechtelijke handelingen en feitelijke handelingen van de overheid de burgerlijke rechter bevoegd is. Deze vorm van rechtsbescherming is wezenlijk anders dan de rechtsbescherming door de administratieve rechter. Een burgerlijk proces wordt kantoorruimte huren haarlem gevoerd tegen de overheid als rechtspersoon, bijvoorbeeld de gemeente. Een administratief proces wordt altijd gevoerd tegen een bestuursorgaan van de overheid, bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders.
Uitgangspunt voor de rechtsbescherming ingevolge de Awb is dat alleen tegen besluiten in de zin van art. 1:3 Awb, die afkomstig zijn van bestuursorganen in de zin van art. 1:1 Awb, bezwaar en beroep mogelijk is. Daar moet kantoorruimte huren amsterdam zuidas nog aan worden toegevoegd dat niet iedereen dat recht toekomt, maar alleen aan een belanghebbende in de zin van art. 1:2 Awb. Niettemin zijn er zowel binnen de Awb als daarbuiten (in bijzondere wetten) zowel uitbreidingen als beperkingen aan dit begrip ‘besluit’ gegeven.
Besluiten als bedoeld in art. 1 :3 Awb Zoals reeds aangegeven, vallen binnen het begrip ‘besluit’ van de Awb zowel besluiten van algemene strekking (zoals plannen, verordeningen en beleidsregels) als beschikkingen. Belangrijk in dit verband is art. 6:2 Awb. Deze bepaling geeft kantoorruimte huren amsterdam wtc een verbreding van het begrip ‘besluit’ uit art. 1:3
‘Voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep worden met een besluit gelijkgesteld: a de schriftelijke weigering een besluit te nemen, en b het niet tijdig nemen van een besluit.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *