Manager en stijl van leidinggeven

Gerelateerde afbeelding
Van de moderne managers, die een bijdrage leveren aan de toekomst van vele organisaties, wordt vereist dat zij vaardig kunnen en zullen omgaan met medewerkers. Daarnaast moeten ze het primaire proces van een organisatie goed begrijpen. Bij het leidinggeven staat een manager – of dat nu een directeur, een teamleider, een afdelingschef of een voorman is, – in direct contact met zijn medewerkers. Het is dan zaak en de taak van de leidinggevende om gedrag van medewerkers zodanig te beïnvloeden dat organisatiedoelen zo goed mogelijk worden bereikt. De wijze van optreden ofwel ‘stijl van leidinggeven’ wordt in de omgang met mensen in organisaties als een belangrijke factor gezien. Het gaat er dan om andere mensen, als medewerkers, die prestaties te laten leveren waartoe de organisatie ‘in het leven’ is geroepen. Het is dan uiteraard van belang dat een manager leiding kan en wil geven. Daarnaast zijn sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals waarnemen, luisteren, gesprekken voeren en het hanteren van conflicten, van belang. Van ‘leidinggevers’ wordt gevraagd dat zij een stijl ontwikkelen die zowel bij hemzelf past, bij zijn motieven, capaciteiten en gedragingen als bij de vereisten van de medewerkers en situaties in de organisatie waar zij werkzaam zijn. Het is niet mogelijk om te spreken van één beste stijl van leidinggeven. Het gaat er veeleer om het voor andere mensen mogelijk te maken, op een zinvolle manier hun werk te doen en dit alles in een voor de organisatie gunstige richting te beïnvloeden.
In organisaties wordt eerst en vooral met mensen gewerkt. De wijze van optreden van een manager (ofwel zijn stijl van leidinggeven) is daarbij als beïnvloedende factor van groot belang. Aan dit aspect zal in deze paragraaf aandacht gegeven worden. Het sociale aspect in het leidinggeven betreft de directe omgang met mensen, alsmede de houding, de attitude (zie hoofdstuk 8) van waaruit dit plaatsvindt. De kunst van het leidinggeven houdt ook in: het voorkomen van zodanige spanningen bij medewerkers dat zij in hun normale functioneren belemmerd worden. Angst voor managers, kruiperig, overdreven, volgzaam en nerveus gedrag, kunnen we zien als symptomen van een verkeerde wijze van leidinggeven. Inzicht in de eigen wijze van leidinggeven of het begrijpen van de wijze van leidinggeven van een manager is dus van belang. Vanuit de positie van de manager geldt immers dat het van belang is inzicht te hebben in factoren die het gedrag van zijn medewerkers bepalen, teneinde dit gedrag beter te kunnen hanteren. Leidinggeven is het op basis van persoonlijk contact beïnvloeden van het gedrag van medewerkers. Deze beïnvloeding vindt plaats door middel van een combinatie van sturend taakgericht gedrag of taakgericht gedrag en ondersteunend of relatiegericht gedrag. Leidinggeven in organisare/atiegericht gedrag ties is verder te karakteriseren door de formele basis waarop het plaatsvindt. De organisatie heeft de leidinggever de bevoegdheid gegeven om aan medewerkers opdrachten te verstrekken. Voor leidinggeven is iemand nodig die initiatief kan, mag en wil nemen en zijn medewerkers nodig die bereid zijn de activiteiten die daaruit voortvloeien uit te voeren en die zich daarbij laten beïnvloeden door bedrijfsruimte eindhoven (bijvoorbeeld aanwijzingen, voorbeeldgedrag en opdrachten van, maar ook respect en affectie voor) de leidinggever. In dit verband is het uiteraard van belang stil te staan bij de wijze waarop een leider zijn taak ten opzichte van zijn ondergeschikten als naaste medewerkers opvat. In elke vorm van leidinggeven (de ‘stijl van leiderschap’) klinkt namelijk een bepaalde opvatting door van de leider over de motivatie van zijn medewerkers. In eerste instantie worden twee opvattingen onderscheiden die beide in de praktijk zijn terug te vinden, namelijk: het autocratisch leiderschap en het participatief leiderschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *