Doel van de wet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Het doel van de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGem) is het verschaffen van een voorkeursrecht voor gemeenten bij de verwerving van winkel huren amsterdam onroerende zaken. Met name ter effectuering van het stadsvernieuwingsbeleid is het belangrijk dat de gemeenten over een voorkeurspositie kunnen beschikken bij aankoop van onroerend goed. Een effectief stadsvernieuwingsbeleid is niet mogelijk indien projectontwikkelaars en speculanten onroerende zaken wegkopen. Deze zouden dan alleen via een tijdrovende en moeizame onteigeningsprocedure door winkel huren haarlem de gemeenten in eigendom kunnen worden verkregen.
8.9.2 Instrumenten
Om het doel te bereiken zijn in de Wet voorkeursrecht gemeenten de volgende instrumenten opgenomen. Op grond van art. 2 WVGem kan de gemeenteraad gebieden aanwijzen waarin de gemeente het eerste recht van koop heeft. Voor aanwijzing komen alleen gronden in aanmerking waaraan bij een structuur- of een bestemmingsplan een niet-agrarische winkel huren amsterdam zuidas bestemming is toegedacht c.q. gegeven en waarvan het gebruik afwijkt van dat plan. Indien de gronden zijn gelegen in stadsvernieuwingsgebieden op grond van de WSDV kan de aanwijzing ook plaatsvinden indien het gebruik wel in overeenstemming is met het bestemmingsplan.
•Voorbeeld Naar aanleiding van een beroep tegen een aanwijzing van een perceel waarop een voorkeursrecht was gevestigd, oordeelde de Raad van State als volgt: ‘Vooropgesteld dient te worden dat de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten twee naast elkaar bestaande, afzonderlijke regelingen bevatten. Thans staat ter beoordeling of de raad in redelijkheid tot aanwijzing van de gronden op grond van laatstgenoemde wet heeft kunnen besluiten. Uit de wettekst volgt niet dat de enkele omstandigheid dat winkel huren amsterdam wtc appellante bereid is de renovatie zelf uit te voeren en het gebruik van de panden daardoor ook in overeenstemming te brengen met het ter plaatse van kracht zijnde plan tot gevolg heeft dat de raad niet langer de bevoegdheid heeft tot aanwijzing van de gronden over te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *