De verwezenlijking van het doel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Evenals bij de provincie het geval is, kunnen regels worden gesteld die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat in de maatregel begrepen gronden of bouwwerken minder geschikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de maatregel zolang geen bestemmingsplan of beheersverordening in werking is getreden. Art. 44 lid 1 onder f Wonw verbindt daaraan het belangrijke gevolg dat een reguliere kantoor huren venlo bouwvergunning moet worden geweigerd, indien het bouwen in strijd is met de regels, gesteld bij of krachtens deze AMvB. De minister kan verklaren dat een AMvB wordt voorbereid, hetgeen dezelfde gevolgen heeft als een voorbereidingsbesluit. Het besluit vervalt bij de inwerkingtreding van kantoor huren amstelveen de AMvB, maar uiterlijk na negen maanden. De voordracht voor de AMvB wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp is overgelegd aan zowel Eerste als Tweede Kamer; in de Staatscourant en langs elektronische weg is bekendgemaakt; en aan eenieder de gelegenheid is geboden om binnen een bij die bekendmaking te stellen termijn van ten minste vier weken schriftelijk of langs elektronische weg opmerkingen over het ontwerp ter kennis kantoor huren zeist van de minister van VROM te brengen.
4.5.4 Rijksaanwijzingen Indien nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kan een minister een gemeenteraad een aanwijzing geven binnen een daarbij te bepalen termijn een bestemmingsplan vast te stellen overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften omtrent de inhoud van dat bestemmingsplan; Provinciale Staten een aanwijzing geven binnen een daarbij te bepalen termijn van ten hoogste zes maanden een provinciale kantoor huren roermond verordening vast te stellen als bedoeld in art. 4.1 Wro (regels omtrent de inhoud van bestemmingsplannen); Gedeputeerde Staten een aanwijzing geven binnen een daarbij te bepalen termijn van ten hoogste drie maanden toepassing te geven aan art. 4.2 Wro (een aanwijzing om een bepaald bestemmingsplan te herzien).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *