De nieuwe wet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ook biedt de wet de basis voor de programmering en financiering van de gebiedsgerichte inrichting van de meer landelijke gebieden van Nederland. De wet bundelt en verankert daartoe in een wet het op deze gebieden van winkel huren amsterdam toepassing zijnde sturingsmodel, de planvorming, de programmering en de uitvoering van het rijksbeleid. Tot slot wordt in de wet het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), voor zover dit een wettelijke verankering behoeft, opgenomen, evenals de gewenste sanering van de veelheid aan verschillende planfiguren, de programmering van het gebiedsgerichte winkel huren haarlem beleid.
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt iedere zeven jaar een zogenaamd rijksmeerjarenprogramma op (art. 3 Wilg) en Provinciale Staten stellen zevenjaarlijks een provinciaal meerjarenprogramma (art. 4 Wilg) op voor het gebiedsgerichte beleid. De nieuwe wet regelt daarnaast de programmering en de regulering van de geldstromen voor de uitvoering van het inrichtingsbeleid door winkel huren amsterdam zuidas Gedeputeerde Staten.
Ter uitvoering van het gebiedsgerichte beleid stellen Gedeputeerde Staten inrichtingsplannen vast. Hieraan zijn rechtstreekse rechtsgevolgen verbonden, zoals de toewijzing van eigendom, beheer en onderhoud van openbare voorzieningen, de regeling omtrent de openbaarheid van in het plan aan te duiden wegen, de mogelijkheid tot aanduiding van te herverkavelen blokken alsmede te verwerven zaken. Op de voorbereiding van een dergelijk inrichtingsplan is de winkel huren amsterdam wtc uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Tegen de appellabele gedeelten van het inrichtingsplan staat vervolgens beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *