De huidige strategieën

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het voordeel van deze benadering is dat de echte concurrenten in hun onderlinge samenhang worden geanalyseerd.
Welke informatie over de concurrenten is nodig? Deze vraag valt uiteen in een aantal deelvragen, waarop een antwoord zal moeten worden gegeven: • Wat zijn de huidige strategieën van de concurrenten en welke strategieën zijn in het verleden gevolgd? • Wat zijn de sterke en zwakke punten van de concurrent( en)? • Wat is de bedrijfsgrootte en de winstgevendheid van de concurrent( en)? • Wat is de bedrijfscultuur van de concurrent( en)?
Aan de hand van de informatie over de concurrenten kunnen vervolgens de zogenoemde reactieprofielen worden opgesteld, waarbij de volgende vragen moeten worden beantwoord: • Welke strategische beslissingen van de concurrenten liggen het meest voor de hand? • In hoeverre en op welke punten zijn de concurrenten kwetsbaar? • Welke reactiepatronen mogen van van de concurrenten verwacht worden?
Wat is de intensiteit van de concurrentie? Hierbij gaat het erom een antwoord te formuleren op de intensiteit van de concurrentie. De aantrekkelijkheid van een bedrijfstak of een segment wordt in belangrijke mate bepaald door de rentabiliteit op lange termijn, terwijl deze rentabiliteit zelf weer afhangt van de intensiteit van de concurrentie. Deze intensiteit is in grote vergaderruimte amersfoort mate afhankelijk van de twee volgende factoren: a Structurele factoren zoals de mate van concentratie en de aanwezigheid van entreemogelijkheden in de markt. Entreemogelijkheden worden onder andere bepaald door het al dan niet bestaan van schaalvoordelen, de mate van productdifferentiatie, het benodigde investeringsniveau en de toegangsmogelijkheden tot de bestaande distributiekanalen. b Strategische factoren zoals de bereidheid tot samenwerking en de onzekerheid die er is over de strategieën van de concurrenten.
Heeft de organisatie differentiële concurrentievoordelen op de verschillende markten? Belangrijk is het vaststellen van de sterke punten waarover de organisatie kan beschikken en waarmee zij zich kan profileren ten opzichte van de concurrerende organisaties. Dit voordeel kan gebaseerd zijn op kosten, imago of unieke eigenschappen van het product. Hoe groter het verdedigbare concurrentievoordeel, des te minder gevoelig zal de organisatie zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *