De gemeenteraad

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Naar aanleiding van een verzoek om een bestemmingsplan te herzien, zal de gemeenteraad een besluit nemen. Dat besluit staat niet meer op de negatieve lijst van de Awb omdat het een finaal besluit is geworden: door de invoering van de nieuwe Wro is immers geen goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten meer vereist. Tegen het besluit winkel huren amsterdam van de gemeenteraad omtrent vaststelling van een bestemmingsplan staat dus beroep open. Op de voorbereiding van de vaststelling van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 Awb van toepassing. Op de voorbereiding van de weigering naar aanleiding van een verzoek om een bestemmingsplan vast te stellen is Titel 4.1 Awb van toepassing. Tegen de weigering kan aldus een bezwaarschrift bij de gemeenteraad worden ingediend. Beroep tegen de vaststelling of de weigering tot vaststelling staat direct open bij de Afdeling bestuursrechtspraak winkel huren haarlem van de Raad van State (art. 8.2 lid 1 onder a Wro).
Toetsing aan ander bestemmingsplan dan geldt bij de bouwvergunning Bij de beslissing op de bouwaanvraag kan een ander bestemmingsplan van kracht zijn dan ten tijde van de aanvraag bouwvergunning. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als vóór de beslissing op een Awb-bezwaarschrift een bestemmingsplan in werking treedt met een andere bestemming voor de locatie winkel huren amsterdam zuidas waarop de bouwvergunningaanvraag betrekking heeft. Indien een bouwaanvraag in overeenstemming is met het geldende bestem
256 6 Woningwet: nieuwbouw
mingsplan en ten tijde van de aanvraag geen voorbereidingsbesluit geldt of een bestemmingsplan in procedure is gebracht, mag bij het besluit op de aanvraag worden getoetst aan het op het moment van de aanvraag geldende bestemmingsplan. Mocht ten tijde van het besluit een nieuw bestemmingsplan gelden waarmee het bouwplan in strijd is, dan kan dat nieuwe bestemmingsplan niet aan de bouwvergunning in de weg staan. Dit is een uitzondering op de hoofdregel. De hoofdregel is winkel huren amsterdam wtc namelijk dat in alle andere gevallen bij het besluit op de aanvraag moet worden getoetst aan het bestemmingsplan dat geldt ten tijde van het besluit (of bij een besluit op een bezwaar aan het bestemmingsplan dat geldt ten tijde van het besluit op het bezwaar). De hoofdregel is dus de ex nunc toetsing: het recht dat geldt ten tijde van het besluit is van toepassing. Zie ABRvS 13 oktober 2004, AB 2004/401.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *