De commissie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze Kamer behandelt het ontwerp eerst in een van de vaste commissies die uit haar midden gevormd zijn voor de verschillende onderwerpen van overheidszorg. De commissie brengt een Voorlopig Verslag uit. Daarop antwoordt de minister met een Memorie van Antwoord. De commissie brengt daarna haar Eindverslag uit. 4 Vervolgens flexplek huren amsterdam vindt openbare behandeling in de Tweede Kamer plaats. Achtereenvolgens vinden algemene beschouwingen, artikelsgewijze behandeling en slotstemming plaats. Tijdens de artikelsgewijze behandeling kunnen Kamerleden die wijzigingen wensen in het wetsontwerp, amendementen indienen. Eerst vindt stemming plaats over de ingediende flexplek huren haarlem wijzigingen (amendementen). Worden de amendementen aangenomen, dan is het wetsontwerp dus op die punten gewijzigd. Vervolgens wordt gestemd over het al of niet geamendeerde wetsontwerp als geheel. 5 Als het wetsontwerp wordt aangenomen, gaat het naar de Eerste Kamer. Daar vindt, in verband met het ontbreken van het recht van amendement, geen artikelsgewijze behandeling plaats. Slechts ongewijzigd aanvaarden flexplek huren amsterdam zuidas of volledig verwerpen van het wetsvoorstel is mogelijk. 6 Wanneer ook de Eerste Kamer het voorstel heeft aangenomen, dienen de Koning en de verantwoordelijke minister(s) het wetsontwerp te bekrachtigen met hun handtekening (koninklijke sanctie, ministerieel contraseign). Na de bekrachtiging is het wetsontwerp een wet geworden. 7 Vervolgens dient de wet te worden bekendgemaakt. Dit gebeurt in het Staatsblad. De minister van Justitie is verantwoordelijk voor plaatsing. Het Staatsblad moet onderscheiden worden van de Staatscourant. Volgens de
2.3 Functies van de overheid 43
Bekendmakingswet moeten in het Staatsblad wetten, AMvB’s en andere Koninklijke Besluiten worden gepubliceerd waarbij algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld. In de Staatscourant worden volgens art. 4 Bekendmakingswet gepubliceerd algemeen verbindende voorschriften die zijn vastgesteld bij ministeriĆ«le regeling, alsmede overige algemeen verbindende voorschriften vanwege het Rijk, voor zover deze niet in het Staatsblad hoeven te worden geplaatst. Daarnaast bevat de Staatscourant redactionele artikelen en advertenties. 8 Ten slotte dient de wet nog in werking te treden. Tenzij de wet zelf een andere termijn bepaalt, treedt zij in werking op de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van bekendmaking.
Eerder is flexplek huren amsterdam wtc aangegeven dat de Tweede Kamer bevoegd is wijzigingen in een wetsontwerp aan te brengen door middel van amendementen. Een amendement is een voorstel van de Tweede Kamer tot wijziging van een wetsontwerp. De aangenomen wijzigingen kunnen zo ver gaan dat de minister die het wetsontwerp heeft ingediend, niet meer achter het wetsontwerp staat. Hij is dan ook bevoegd om het ontwerp in te trekken tot het moment dat de Eerste Kamer het wetsontwerp heeft aanvaard (art. 86 Gw). Hieruit blijkt dat het parlement niet in staat is een wetsontwerp tot wet te maken indien de regering dit niet wenst. Uit het feit dat beide Kamers der Staten-Generaal een door de regering ingediend wetsontwerp kunnen afstemmen, blijkt dat ook de regering geen wetsontwerp tot wet kan maken zonder instemming van de Staten-Generaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *