De Afdeling bestuursrechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt een eventueel beroep met voorrang (art. 8.2 lid 4 Wro) als de gemeenteraad op grond van art. 3.4 Wro bestemmingsplanonderdelen aangeeft die snel gerealiseerd moeten worden. Een eventuele kantoor huren venlo onteigeningsprocedure mag dan ook versneld worden uitgevoerd: volgens art. 85 Onteigeningswet kan de gemeenteraad in dat geval aanstonds tot onteigening besluiten zonder eerst toepassing te geven aan de procedure van afdeling 3.4 Awb.
Stads- en dorpsvernieuwing Volgens art. 3.5 Wro kunnen bij een bestemmingsplan gebieden worden aangewezen waarbinnen de daar aanwezige bouwwerken dienen te worden gemoderniseerd of vervangen door kantoor huren amstelveen gelijksoortige bebouwing van gelijke of nagenoeg gelijke bouwmassa. Zolang deze modernisering of vervanging niet is verwezenlijkt, wordt het gebruik van die bouwwerken aangemerkt als afwijkend van het plan, hetgeen een voorwaarde is voor aanwijzing van gronden om in aanmerking te komen voor het vestigen van een voorkeursrecht (art. 3 lid 1 Wet voorkeursrecht gemeenten).
Als een gemeente kantoor huren zeist van mening is dat een gebied dient te worden gesaneerd dan wel verbeterd met behoud van zijn bestaande stedenbouwkundige structuur, karakter en functies, kan het gebied volgens art. 3.5 Wro in een bestemmingsplan worden aangewezen als gebied waarbinnen de daar aanwezige bouwwerken dienen te worden gemoderniseerd of vervangen door gelijksoortige bebouwing. Een gemeente die overlastgevende functies uit een gebied wil weren, kan in het bestemmingsplan bepaalde bestemmingen opnemen waaraan beperkende regels worden verbonden ter bescherming van het leefmilieu. Het voorkómen van overlast in verband met de kantoor huren roermond bescherming van de leefbaarheid van een gebied, wordt in het bestemmingsplan vertaald in ruimtelijk relevante aspecten of in direct werkende beperkende gebruiksregels. Noodzakelijke planologische beperkingen van horecagebruik kunnen dus in een bestemmingsplan worden opgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *