Liberalen, communisten en volgelingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Liberalen, communisten en volgelingen van andere moderne geloven omschrijven hun eigen geloofssysteem liever niet als ‘religie’ omdat ze religie associëren met bijgeloof en bovennatuurlijke krachten. Als je communisten ofliberalen probeert te vertellen dat ze religieus zijn, denken ze dat je ze beschuldigt van blind geloof in ongefundeerde hersenschimmen. Maar eigenlijk betekent het alleen maar dat ze geloven in een systeem van morele wetten dat niet is verzonnen door mensen, maar kantoor huren amsterdam waaraan mensen evengoed moeten gehoorzamen. Voor zover wij weten, geloven alle menselijke samenlevingen dit. Elke samenleving vertelt haar leden dat ze een of andere bovenmenselijke morele wet moeten gehoorzamen en dat er rampen van komen als ze die wet overtreden.
Religies verschillen natuurlijk van elkaar in de details van hun verhalen, hun concrete geboden en de beloningen en straffen die ze ons in het vooruitzicht stellen. In middeleeuws Europa zei de katholieke kerk bijvoorbeeld dat God niet van rijke mensen houdt. Jezus zei dat een kameel makkelijker door het oog van een naald gaat dan een rijke door de hemelpoort. De kerk spoorde de rijken dus aan om veel aalmoezen te geven om ze te helpen het koninkrijk Gods te betreden, en dreigde dat gierigaards zouden branden in de hel. Het moderne communisme houdt ook niet van rijke mensen, maar het bedreigt ze met een klassenstrijd in het hier en nu en niet met brandende zwavel na kantoor huren amsterdam zuidas de dood. De historische wetten van het communisme lijken wel wat op de geboden van de christelijke God in die zin dat het in beide gevallen gaat om bovenmenselijke krachten die de mens niet kan veranderen. De mensheid kan morgen zomaar besluiten om de buitenspelregel in het voetbal te veranderen, omdat ze die zelf hebben verzonnen en hem dus ook kunnen aanpassen. Maar de wetten van de geschiedenis kunnen we, volgens Marx althans, niet veranderen. Wat de kapitalisten ook doen, zolang ze privébezit blijven vergaren, zullen ze de klassenstrijd over zich afroepen en verslagen worden door het opstandige proletariaat.

Algoritmische structuur

Gerelateerde afbeelding

Deze algoritmische structuur zorgt ervoor dat het niet echt uitmaakt wie de receptioniste, de verpleegkundige of de dienstdoende arts is. Hun persoonlijkheid, hun politieke opvattingen en het humeur dat ze op dat moment hebben doen niet ter zake. Zolang ze allemaal de regels en protocollen volgen, is er een goede kans dat ze je genezen. Volgens het algoritmische ideaal ligt je lot in handen van ‘het systeem’ en niet in de handen van de mensen van vlees en bloed die toevallig net deze of gene functie uitoefenen. Wat voor ziekenhuizen geldt, geldt ook voor legers, gevangenissen, scholen, bedrijven en antieke koninkrijken. Het oude Egypte was op technologisch gebied natuurlijk veel minder geavanceerd dan een modern ziekenhuis, maar het algoritmische principe was hetzelfde. In het oude Egypte werden de meeste beslissingen ook niet genomen door één wijs iemand, maar door een netwerk van beambten dat aan kantoor huren haarlem elkaar hing van papyrusrollen en inscripties in steen. Het netwerk dat optrad in naam van de levende farao-god herstructureerde de menselijke samenleving en veranderde de fysieke wereld. De farao’s Senoeseret m en zijn zoon Amenemhat m, die heersten van 1878 v.Chr. tot 1814 v.Chr., lieten bijvoorbeeld een enorm kanaal graven van de Nijl naar de moerassen in de Fajoemvallei. Met een uitgebreid systeem van dammen, stuwmeren en zijkanalen werd een deel van het Nijlwater naar Fajoem omgeleid, waardoor een immens kunstmatig meer ontstond dat vijftig miljard kubieke meter water bevatte.1 Ter vergelijking: Lake Mead, het grootste door mensen gemaakte stuwmeer van de Verenigde Staten (gevormd door de Hooverdam), bevat op zijn hoogst 35 miljard kubieke meter water. Het Fajoemproject gaf de farao de macht om de waterstand in de Nijl te reguleren, waardoor verwoestende overstromingen voorkomen konden worden en er kostbaar water beschikbaar was in tijden van droogte. Bovendien veranderde het de Fajoemvallei, een krokodillenmoeras dat kantoor huren amsterdam wtc omringd was door kale woestijn, ook nog eens in de graanschuur van Egypte. Aan de oever van het nieuwe kunstmatige meer werd de nieuwe stad Shedet gebouwd, door de Grieken Crocodilopolis genoemd, de stad der krokodillen.

Leve de revolutie!

Gerelateerde afbeelding

De geschiedenis biedt volop bewijzen voor het cruciale belang van grootschalige samenwerking. De overwinning ging zo goed als altijd naar de betere samenwerkers, niet alleen in de strijd tussen Homo sapiens en andere soorten, maar ook in conflicten tussen verschillenden groepen mensen. Rome veroverde Griekenland dus niet omdat de Romeinen grotere hersenen hadden of betere werktuigen maakten, maar omdat ze effectiever samen konden werken. Door de hele kantoor huren amsterdam geschiedenis wisten gedisciplineerde legers met gemak ongeorganiseerde horden in de pan te hakken en heersten verenigde elites over ordeloze massa’s. In 1914 speelden bijvoorbeeld drie miljoen Russische edelen, ambtenaren en zakenlieden de baas over 180 miljoen boeren en arbeiders. De Russische elite wist hoe ze moest samenwerken om haar gemeenschappelijke belangen te beschermen, terwijl de 180 miljoen proletariërs zich niet effectief konden mobiliseren. De elite spande zich zelfs bijzonder in om te zorgen dat de 180
miljoen mensen onder aan de ladder nooit zouden leren samenwerken. Aantallen zijn nooit genoeg om een revolutie te ontketenen. Revoluties worden meestal veroorzaakt door kleine netwerken van agitatoren en niet door de massa. Als je een revolutie wilt, vraag je dan niet af hoeveel mensen je ideeën steunen, maar hoeveel van je volgelingen in staat zijn tot effectieve samenwerking. De Russische Revolutie brak uiteindelijk niet uit doordat 180 miljoen mensen in opstand kwamen tegen de tsaar, maar omdat een stuk of wat communisten zorgden dat ze op het juiste moment op de juiste plek waren. In 1917, een tijd waarin de hogere stand en de middenklasse samen minstens drie miljoen mensen telden, had de communistische partij maar 23.000 leden.20 Toch wisten de communisten het gigantische kantoor huren amsterdam zuidas Russische rijk in handen te krijgen, omdat ze zo goed georganiseerd waren. Toen het gezag in Rusland van de afgeleefde handen van de tsaar overging in de al net zo bibberige handen van Kerenski’s voorlopige regering, wisten de communisten het met groot gemak te bemachtigen en ze beten zich in de teugels vast als een buldog die een bot te pakken heeft. De communisten lieten de teugels pas eind jaren tachtig vieren. Ze waren acht lange decennia aan de macht gebleven dankzij hun effectieve organisatie en uiteindelijk vielen ze ten prooi aan hun defectieve organisatie. Op 21 december 1989 organiseerde Nicolae Ceau§escu, de communistische dictator van Roemenië, een massademonstratie van aanhangers in het centrum van Boekarest. In de maanden daarvoor had de Sovjet-Unie haar steun aan de Oost-Europese communistische landen ingetrokken, de Berlijnse Muur was gevallen en er waren revoluties uitgebroken in Polen, Oost-Duitsland, Hongarije, Bulgarije en Tsjecho-Slowakije.

Een rudimentair begrip van biochemie

Gerelateerde afbeelding

In het oude Egypte, het Romeinse Rijk of het middeleeuwse China hadden mensen hoogstens een rudimentair begrip van biochemie, genetica, zoölogie en epidemiologie. Hun vermogen tot manipulatie was dus beperkt. In die tijden liepen varkens, koeien en kippen vrij rond tussen de huizen en zochten ze vuilnishopen en nabijgelegen bossen af naar eetbare schatten. Als een ambitieuze boer had geprobeerd om duizenden dieren in een krap hok op te sluiten, had dat waarschijnlijk geleid tot een dodelijke epidemie, waaraan alle dieren en veel dorpelingen zouden bezwijken. Geen priester, sjamaan of god die dat conference room amsterdam had kunnen tegengaan. Maar zodra de moderne wetenschap de geheimen van epidemieën, ziektekiemen en antibiotica had ontraadseld, was de weg vrij voor legbatterijen en ligboxstallen. Met behulp van vaccinaties, medicatie, hormonen, pesticiden, centrale luchtverversingssystemen en automatische voedermachines kunnen we nu tienduizenden varkens, koeien of kippen netjes op een rij in krappe kooien stoppen en vlees, melk en eieren produceren met een efficiëntie die haar weerga niet kent. De laatste jaren zijn er bedenkingen gerezen bij deze relatie tussen
mens en dier en is er steeds meer kritiek op deze praktijken gekomen. Ineens hebben we een ongekende belangstelling gekregen voor het lot van zogenaamde lagere levensvormen, misschien omdat we op het punt staan er zelf een conference room amsterdam zuidas te worden. Als er computerprogramma’s met een bovenmenselijke intelligentie en dito vermogens komen, moeten we die programma’s dan hoger aanslaan dan mensen? Zou het bijvoorbeeld acceptabel zijn als een kunstmatige intelligentie mensen zou exploiteren en zelfs doden ten bate van haar eigen behoeften en verlangens? Als zo’n intelligentie dat nooit zou mogen, hoe oppermachtig en superieur ze ook is, waarom is het dan wel ethisch aanvaardbaar als mensen varkens exploiteren en doden? Hebben mensen, naast hun hogere intelligentie en grotere macht, iets magisch in zich dat ze onderscheidt van varkens, kippen, chimpansees en computerprogramma’s? Zo ja, wat is dat dan voor magisch iets en waarom zijn we er zo zeker van dat kunstmatige intelligentie het nooit kan hebben? En als het er niet is, is er dan nog wel een reden om speciale waarde toe te kennen aan menselijk leven zodra computers slimmer en machtiger worden dan mensen? Wat is het überhaupt dat mensen zo intelligent en machtig maakt en hoe waarschijnlijk is het dat niet-menselijke entiteiten ons ooit zullen evenaren en overtreffen? Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op de aard en macht van Homo sapiens, niet alleen om meer inzicht te krijgen in onze relatie met andere dieren, maar ook om te kijken wat de toekomst ons zou kunnen brengen en hoe relaties tussen mensen en supermensen eruit zouden kunnen zien.

Het humanisme

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Met de conclusies uit dit eerste deel zal het tweede deel van het boek de bizarre wereld verkennen die Homo sapiens de afgelopen millennia heeft gecreëerd en de weg die naar het kruispunt leidde waar we nu voor staan. Hoe is Homo sapiens gaan geloven in de humanistische doctrine, die stelt dat het heelal om de mensheid draait en dat mensen de bron van alle zingeving en gezag zijn? Wat zijn de economische, sociale en politieke implicaties van dit geloof? Hoe beïnvloedt het ons dagelijks leven, onze kunst en onze heimelijke dromen co-working space amsterdam en verlangens? In het derde en laatste deel van het boek komen we weer terug bij het begin van de eenentwintigste eeuw, maar dan met veel diepere inzichten over de mensheid en het humanistische geloof. Dit deel beschrijft het lastige parket waarin we nu zitten en de mogelijkheden voor onze toekomst. Waarom kunnen pogingen om het humanisme te volvoeren tot de ondergang ervan leiden? Hoe kan onze zoektocht naar onsterfelijkheid, geluk en goddelijkheid de fundamenten van ons geloof in de mensheid aantasten? Wat zijn de voortekenen die deze mogelijke ramp aankondigen en hoe worden die weerspiegeld in de beslissingen die wij van dag tot dag nemen? En als het humanisme inderdaad in gevaar is, wat zou er dan voor in de plaats kunnen komen? Dit deel van co-working space amsterdam zuidas het boek bestaat niet uit loos gefilosofeer of dito voorspellingen. Het is een kritische beschouwing van onze smartphones, onze datingpraktijken en de arbeidsmarkt, om te kijken wat die voor aanwijzingen over onze toekomst bevatten. Voor devote humanisten kan dit allemaal heel pessimistisch en deprimerend klinken, maar het is beter om niet overhaast allerlei conclusies te trekken. De geschiedenis heeft heel wat religies, wereldrijken en culturen zien opkomen en verdwijnen. Zulke omwentelingen zijn niet per se slecht. Het humanisme domineert de wereld nu zo’n driehonderd jaar, wat niet zo heel lang is. De farao’s heersten drieduizend jaar over Egypte en in Europa zijn de pausen een heel millennium aan de macht geweest. Als je een Egyptenaar uit de tijd van Ramses II zou vertellen dat er op een dag geen farao’s meer zouden zijn, zou hij waarschijnlijk vol afgrijzen uitroepen: ‘Hoe kunnen we leven zonder farao? Wie zorgt er dan voor orde, vrede en rechtvaardigheid?’ Als je middeleeuwers zou vertellen dat God binnen een paar eeuwen dood zou zijn, zouden ze niet weten hoe ze het hadden. ‘Hoe kunnen we leven zonder God? Wie geeft het leven dan zin en wie beschermt ons tegen de chaos?’

De onderzoekslaboratoria

Gerelateerde afbeelding

Om het najagen van biochemisch geluk te reguleren probeert de staat ‘slechte’ manipulaties te onderscheiden van ‘goede’. Het principe is duidelijk: biochemische manipulaties die bevorderlijk zijn voor de politieke stabiliteit, de sociale orde en economische groei zijn toegestaan en worden zelfs aangemoedigd (lees: middelen die hyperactieve scholieren kalmeren of angstige soldaten het slagveld op drijven). Manipulaties kantoor huren haarlem die een bedreiging vormen voor stabiliteit en groei zijn verboden. Maar elk jaar worden er nieuwe drugs geboren in de onderzoekslaboratoria van universiteiten, farmaceutische bedrijven en criminele organisaties en de behoeften van staat en markt blijven ook alsmaar veranderen. Als het najagen van biochemisch geluk toeneemt, zal dat leiden tot veranderingen in politiek, maatschappij en economie en zal het steeds minder beheersbaar worden. En drugs zijn nog maar het begin. In onderzoekslaboratoria wordt al gewerkt aan veel geavanceerdere manieren om de menselijke biochemie te manipuleren, zoals rechtstreekse elektrische stimulatie van bepaalde hersengebieden of genetische modificatie van onze fysieke blauwdrukken. Ongeacht de methode zal gelukkig worden via biologische manipulatie hoe dan ook niet makkelijk worden, want daarvoor moeten eerst kantoor huren amsterdam wtc de fundamentele patronen van het leven veranderd worden. Maar het was ook niet makkelijk om honger, ziekte en oorlog te overwinnen.
Het is nog lang niet zeker of de mensheid wel zoveel moeite moet doen voor de biochemische weg naar het geluk. Volgens sommigen is geluk simpelweg niet belangrijk genoeg en is het een vergissing om individuele bevrediging als het hoogste goed te zien. Anderen zullen zeggen dat geluk wel degelijk het hoogste goed is, maar zouden weer problemen hebben met de biologische definitie van geluk als het ervaren van aangename sensaties. Zo’n 2300 jaar geleden waarschuwde Epicurus zijn discipelen dat al te naarstig jagen op genot ze eerder ongelukkig dan gelukkig zou maken. Een paar eeuwen eerder deed Boeddha een nog radicalere uitspraak, namelijk dat het najagen van aangename sensaties in wezen de bron is van alle leed. Die sensaties zijn alleen maar vluchtige, betekenisloze vibraties. Zelfs als we ze krijgen, leidt dat niet tot tevredenheid, maar gaan we alleen maar snakken naar meer. Ik zal dus nooit tevreden zijn, hoeveel gelukzalige of spannende sensaties ik ook voel.

Kennis de belangrijkste bron van rijkdom

Gerelateerde afbeelding

Wat nog belangrijker is, is dat een groeiend segment van het mensdom oorlog al is gaan zien als iets volkomen onvoorstelbaars. Voor het eerst in de geschiedenis denken regeringen, grote bedrijven en privépersonen bij het plannen van hun directe toekomst niet meer dat oorlog een erg waarschijnlijke gebeurtenis zal zijn. Kernwapens hebben oorlog tussen supermachten veranderd in een krankzinnige daad van collectieve zelfmoord, waardoor de machtigste naties op kantoor huren amsterdam aarde zich gedwongen zagen hun conflicten op te lossen met andere, vreedzame middelen. Tegelijk is de mondiale economie, die altijd een economie van materiële goederen was, veranderd in een kenniseconomie. Vroeger waren de voornaamste bronnen van rijkdom materiële bezittingen als goudmijnen, tarwevelden en oliebronnen. Tegenwoordig is kennis de belangrijkste bron van rijkdom. En olievelden kun je wel veroveren door middel van oorlog, maar kennis niet. Toen kennis de belangrijkste economische hulpbron werd, werd oorlog dus minder winstgevend en werden oorlogen steeds meer iets voor die delen van de wereld – zoals het Midden-Oosten en Centraal-Afrika -waar de economieën nog ouderwets op materiële kantoor huren amsterdam zuidas leest geschoeid waren. In i998 was het een logische zet voor Rwanda om de rijke coltanmijnen van het naburige Congo in te pikken en leeg te roven, omdat deze ertssoort zeer gewild was voor de productie van mobiele telefoons en laptops en Congo tachtig procent van ’s werelds coltanvoorraad in handen had. Rwanda verdiende jaarlijks 240 miljoen dollar aan hun geplunderde coltan, wat voor het arme Rwanda heel veel geld was.25 Maar voor China zou het volstrekt niet logisch zijn om Californië binnen te vallen en Silicon Valley te bezetten, want zelfs als de Chinezen dat militair voor elkaar zouden krijgen, dan nog zouden er geen siliciummijnen te plunderen zijn in Silicon Valley. In plaats daarvan hebben de Chinezen miljarden dollars verdiend aan het samenwerken met hightechgiganten als Apple en Microsoft, het kopen van hun software en het vervaardigen van hun producten. Wat Rwanda verdiende aan een heel jaar Congolese coltan roven, verdienen de Chinezen in één dag van vreedzame handel.

Actief omgaan met imago en identiteit

Gerelateerde afbeelding
Identiteit (hoe zien we onszelf7) en imago (hoe worden we door anderen gezien?) kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Veel organisaties merken tot hun schade dat er in de praktijk verschil is tussen het zelfbeeld van de medewerkers (identiteit) en hoe zij door anderen worden gezien en gewaardeerd (hun imago). Organisaties krijgen daar in toenemende mate mee te stellen, omdat een te groot verschil allerlei personeels- en managementproblemen oplevert. Men probeert daarom door beïnvloeding van de activiteiten van de organisatie: voor specifieke doelgroepen een betere afstemming op elkaar van activiteiten en imago te bewerken; voor specifieke medewerkers een betere afstemming op elkaar van activiteiten en identiteit te bewerken.
De communicatiefunctie kan daartoe bijdragen. Imago-onderzoek en het opzetten van een programma ter verbetering van het imago zijn bekende hulpmiddelen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om identiteiten doelgericht te structureren. Een organisatie kan meerdere, ten opzichte van elkaar verschillende, identiteiten ontwikkelen, elk verbonden met een doelgroep of groep medewerkers. In het bedrijfsleven is dit meer geaccepteerd dan in overheidskringen_ Een gemeenschappelijke huisstijl kan bijvoorbeeld een gewenst overkoepelend identiteitsgevoel ondersteunen.  Een crisis kan de beste bedrijven met de kundigste managers overvallen. De problemen kunnen technische, natuurlijke of menselijke oorzaken co-working space amsterdam hebben. De omvang van een crisis kan geringe, aanzienlijke of fatale gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om slechte investeringen, zure regen, giftig afval, een vijandige overname, ondeugdelijke producten, ongelukken of stakingen, wetgeving die strijdig is met de belangen van het bedrijf, een hetze in de media, of vijandige acties van derden, zoals bedreiging, ontvoering of sabotage. Als het publiek merkt dat een organisatie probeert informatie achter te houden, kan dit een crisis op zichzelf worden, waarbij ‘het recht van het publiek om de feiten te kennen’ het belangrijkste punt wordt.
Zo heeft het Nestlé-concern jarenlang last gehad van de golf negatieve publiciteit die op gang kwam nadat belangengroepen, media, gezondheidsorganisaties en politici het bedrijf aan de kaak stelden vanwege zijn verkoopmethoden voor kindervoeding in ontwikkelingslan
den, die onder bepaalde omstandigheden ondervoeding en zelfs kindersterfte tot gevolg konden hebben. Toespelingen op een minder nette manier van zakendoen en activiteiten in een politiek verdacht land zijn voorbeelden die aan de orde van de dag zijn.
Crises variëren in aard, omvang en intensiteit. De gevolgen van een crisis zijn echter vrijwel co-working space amsterdam zuidas altijd zeer ingrijpend en nooit plezierig. Voor bedrijven en organisaties betekent een crisis crisis meestal dat men midden in het hart wordt getroffen: de geloofwaardigheid wordt aangetast, reputaties staan op het spel, de zaak schudt op z’n grondvesten.

Toenemende complexiteit

Gerelateerde afbeelding

Daarbij maakt de toenemende complexiteit van de technologie het zeer onwaarschijnlijk dat één onderneming alle kennis en vaardigheden in huis zal hebben voor haar Research & Development-programma’s. Zelfs de grootste ondernemingen zullen geconfronteerd worden met een gebrek aan kennis en vaardigheden op specifieke terreinen. Bovendien zijn de kosten en de risico’s, verbonden aan de Research & Development-programma’s, dermate groot dat een groot marktaandeel vereist is om de investeringen op tijd terug te kunnen verdienen. Het combineren van complementaire kennis en het delen van het risico kunnen belangrijke redenen zijn om een strategische samenwerking aan te gaan. Hiervoor werd al co-working space amsterdam aangegeven dat een technologische voorsprong op de concurrentie spoedig teniet gedaan wordt. Succesvolle producten worden vlug en systematisch gekopieerd. De investeringen in Research & Development-programma’s moeten terugverdiend worden, dus zal de markt snel ontwikkeld en betreden moeten worden. Niet alleen voor de Research & Development-programma’s zullen strategische samenwerkingen moeten worden aangegaan, maar ook voor het behouden of versterken van het eigen marktaandeel. Opmerkelijk bij dit alles is dat topmanagers van onze grootste ondernemingen aangeven ongeveer de helft van hun tijd kwijt te zijn aan fusie- en overnamekwesties. Dagelijks worden nieuwe fusies en overnames gemeld. Er wordt wel gesproken van ‘fusie-euforie’ of ‘merger mania’ en ‘macho-overnames’. Er ontstaan megafusies, waarbij kennelijk vooral extra marktmacht wordt nagestreefd. De economische teruggang sedert eind 2001 heeft inmiddels echter een daling van het aantal fusies en overnames tot gevolg. Onderzoek laat overigens zien dat deze extra marktmacht niet tot uiting komt in de hoogte van de winst en efficiënter wordt er doorgaans niet geproduceerd. Ook op het terrein van innovatie worden ‘post-fusie’ geen betere scores waargenomen. Fusies worden vooral ingegeven vanuit defensieve overwegingen. Daarnaast geldt dat een grote onderneming minder snel ten onder gaat dan een kleine en grote ondernemingen topbestuurders kennelijk meer status (en inkomen via salaris, bonussen, aandelenopties enzovoort) verschaffen dan een kleinere. Naast de melding van ‘mammoetfusies’ lijkt het doek te vallen over de zogenaamde ‘conglomeraten’ (in de USA al sedert eind jaren tachtig), denk co-working space amsterdam zuidas aan opsplitsing AT&T, ITT (USA), ICI (in Engeland) en SHV, Akzo Nobel, KNP-BT, Bols-Wessanen, KPN, Nedlloyd, Philips (in Nederland). Bij Philips wordt al heel lang gespeculeerd op opsplitsing van het concern; ook ABN Amro sluit splitsing niet uit, en sinds 2000 is splitsing voor Akzo Nobel in onafhankelijke farma- en chemieactiviteiten een serieuze strategische optie. Of dit onder de nieuwe topman Hans Wijers gaat gebeuren, zal de toekomst leren. Wereldwijd worden vanuit dit soort concerns overigens bij voortduring reorganisaties gemeld, vooral gericht op kostenreductie en gepaard gaande met het wegsnijden van vaak vele banen.

Zelfbewustzijn

Gerelateerde afbeelding

Renard neemt me mee naar de bibliotheek, waar de zon door de gebrandschilderde ramen als geel licht naar binnenvalt. Renard pakt uit een vitrine Het Boek van de Waarheid en geeft dat aan mij. Ik ga aan een leestafel zitten en sla het boek open. De oude Hebreeuwse teksten maken het boek onleesbaar. Renard heeft de deels door hem vertaalde tekst erbij gehaald. De door hem vertaalde teksten gaan over de verschillende vormen van synchroniciteit. Om synchroniciteit te tijdelijk kantoor huren haarlem kunnen ervaren, is een hoog niveau van bewustzijn nodig. Het boek leert mij dat de mens vier niveaus van bewustzijn heeft. Het eerste en het laagste niveau van bewustzijn is de slaap, dit is een passieve toestand waarin de mens minimaal een derde van zijn leven doorbrengt. Het tweede niveau van bewustzijn is de toestand waarin we wakker zijn en onze dagelijkse bezigheden uitvoeren. We beschouwen deze toestand als actief bezig zijn met een helder bewustzijn. Het is het bewustzijnsniveau waarin ik me nu bevind als ik de door Renard vertaalde teksten lees. Het derde niveau van bewustzijn is zelfbewustzijn; op dit niveau ervaren we ons diepere zelf. Je ziet jezelf op dit niveau zoals je werkelijk bent. Zelfbewustzijn is niet voor iedereen weggelegd. Om zelfbewustzijn te ontwikkelen, zijn langdurige reflectie en meditatie nodig en het boek geeft aanwijzingen hoe je dit tijdelijk kantoor huren amsterdam wtc zelfbewustzijn kunt bereiken. Ons gedrag en onze drijfveren ontstaan op dit niveau. De hoogste vorm van bewustzijn wordt het objectief bewustzijn genoemd; op dit niveau vinden we synchroniciteit dat hij als zinvol toeval omschrijft. Op dit hoogste niveau zijn we in staat om niet alleen onszelf, maar ook de wereld te ervaren zoals deze werkelijk is. Je ziet de wereld niet zoals jij denkt dat deze is, maar zoals deze werkelijk is. Slechts weinig mensen hebben toegang tot dit hoogste niveau. Je kunt er namelijk alleen komen via het derde niveau van zelfbewustzijn en door langdurige meditatie. Dat betekent dat je eerst inzicht in jezelf moet hebben om te weten wie je werkelijk bent, voordat je een objectief bewustzijn kunt ontwikkelen. Dit hoogste niveau is een onbeschrijflijke ervaring die Het Boek van de Waarheid de verlichting noemt. Op dit niveau zie en ervaar je hoe alles met elkaar samenhangt en begrijp je waarom je leven op deze wijze verloopt. Het is alsof je wakker wordt en begrijpt waarom de dingen gaan, zoals ze gaan. Dan heb je inzicht in de universele wetten, die gelden in de vierde dimensie.