De Afdeling bestuursrechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt een eventueel beroep met voorrang (art. 8.2 lid 4 Wro) als de gemeenteraad op grond van art. 3.4 Wro bestemmingsplanonderdelen aangeeft die snel gerealiseerd moeten worden. Een eventuele kantoor huren venlo onteigeningsprocedure mag dan ook versneld worden uitgevoerd: volgens art. 85 Onteigeningswet kan de gemeenteraad in dat geval aanstonds tot onteigening besluiten zonder eerst toepassing te geven aan de procedure van afdeling 3.4 Awb.
Stads- en dorpsvernieuwing Volgens art. 3.5 Wro kunnen bij een bestemmingsplan gebieden worden aangewezen waarbinnen de daar aanwezige bouwwerken dienen te worden gemoderniseerd of vervangen door kantoor huren amstelveen gelijksoortige bebouwing van gelijke of nagenoeg gelijke bouwmassa. Zolang deze modernisering of vervanging niet is verwezenlijkt, wordt het gebruik van die bouwwerken aangemerkt als afwijkend van het plan, hetgeen een voorwaarde is voor aanwijzing van gronden om in aanmerking te komen voor het vestigen van een voorkeursrecht (art. 3 lid 1 Wet voorkeursrecht gemeenten).
Als een gemeente kantoor huren zeist van mening is dat een gebied dient te worden gesaneerd dan wel verbeterd met behoud van zijn bestaande stedenbouwkundige structuur, karakter en functies, kan het gebied volgens art. 3.5 Wro in een bestemmingsplan worden aangewezen als gebied waarbinnen de daar aanwezige bouwwerken dienen te worden gemoderniseerd of vervangen door gelijksoortige bebouwing. Een gemeente die overlastgevende functies uit een gebied wil weren, kan in het bestemmingsplan bepaalde bestemmingen opnemen waaraan beperkende regels worden verbonden ter bescherming van het leefmilieu. Het voorkómen van overlast in verband met de kantoor huren roermond bescherming van de leefbaarheid van een gebied, wordt in het bestemmingsplan vertaald in ruimtelijk relevante aspecten of in direct werkende beperkende gebruiksregels. Noodzakelijke planologische beperkingen van horecagebruik kunnen dus in een bestemmingsplan worden opgenomen.

De Afdeling bestuursrechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Illustratief in dit verband is een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. In art. 3:2 Awb is bepaald dat bij de voorbereiding van een besluit het bestuursorgaan de nodige kennis vergaart omtrent de relevante kantoor huren venlo feiten en de af te wegen belangen. Ingevolge art. 3:4 lid 2 Awb mogen de voor één of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig zijn iri verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. In art. 5:32 Awb is, voor zover hier van belang, bepaald dat het orgaan de dwangsom, hetzij op een bedrag ineens hetzij op een bedrag per tijdseenheid of per overtreding kan vaststellen, dat in de laatste twee gevallen kantoor huren amstelveen het orgaan tevens bepaalt het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, en dat het vastgestelde bedrag in redelijke verhouding moet staan tot de zwaarte van het gelaedeerde belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Bij het opleggen van een last onder dwangsom gaat het naar het oordeel van de Afdeling om een handhavingsmaatregel die geen verdergaande strekking heeft dan het bewerkstelligen van hetgeen uit de juiste toepassing van bij of krachtens de wet gestelde voorschriften voortvloeit. Het opleggen van een dwangsom is niet te beschouwen als het toebrengen van een verdergaande benadeling dan die welke voortvloeit uit het enkel doen naleven van de bedoelde voorschriften. In dit opzicht kan de maatregel dan ook niet worden aangemerkt als een punitieve sanctie, zodat geen aanleiding bestaat voor een indringende kantoor huren zeist toetsing aan de in art. 3:4 lid 2 Awb besloten liggende evenred.igheidsmaatstaf, ook niet wat betreft de toetsing van de hoogte van het bedrag waarop de dwangsom is vastgesteld. Bij de vaststelling van, het bedrag van de dwangsom dient het tot het opleggen van de dwangsom bevoegde orgaan de in art. 1 36 lid 2 Gemw neergelegde maatstaf dat
120 3 Bestuursrecht algemeen
het vastgestelde bedrag in redelijke verhouding moet staan tot de zwaarte van het gelaedeerde belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging, in acht te nemen. In art. 1 36 lid 2 voornoemd, ligt niet de verplichting besloten tot het instellen van een onderzoek naar de financiële omstandigheden van degene aan wie de dwangsom wordt opgelegd, alvorens de hoogte van de dwangsom te bepalen. Voorts is niet gebleken dat aan de gewraakte aanschrijving geen zorgvuldig onderzoek naar de relevante feiten en de af te wegen belangen is voorafgegaan. De president heeft dan ook ten onrechte geoordeeld kantoor huren roermond dat het bestreden besluit, voor zover het de hoogte van de dwangsombepaling betreft, in strijd is met art. 3:2 van de Awb. De hiervoor genoemde in art. 1 36 lid 2 neergelegde maatstaf biedt naar zijn strekking ruimte voor een bestuurlijke afweging van belangen bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom. De wijze waarop appellanten gebruik hebben gemaakt van deze beoordelingsvrijheid dient door de rechter dan ook terughoudend te worden getoetst.

Administratief beroep

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Art. 1:5 lid 2 Awb bepaalt dat onder het instellen van administratief beroep moet worden verstaan ‘het gebruikmaken van de ingevolge een wettelijk flexplek huren amsterdam voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij een ander bestuursorgaan dan het orgaan dat het besluit heeft genomen’. Het instellen van administratief beroep gebeurt door het indienen van een beroepschrift bij het beroepsorgaan, volgens art. 6:4 Awb. Het begrip ‘administratief beroep’ moet goed worden onderscheiden van het begrip ‘administratieve rechtspraak’. Bij administratief beroep gaat het om rechtsbescherming die gezocht moet worden bij een ‘ander bestuursorgaan dan het orgaan dat het besluit heeft genomen’. Deze vorm van rechtsbescherming wordt dus geboden door het bestuur flexplek huren haarlem zelf. Bij administratieve rechtspraak gaat het om rechtsbescherming tegen de overheid, die gezocht moet worden bij een onafhankelijke rechterlijke instantie.
Of tegen een besluit administratief beroep mogelijk is, moet altijd uit de bijzondere wet blijken, die ook de bevoegdheid regelt tot het nemen van be
3.2 Rechtsbescherming tegen de overheid 103
sluiten. Bij de rechtsbescherming die het bestuur zelf biedt, zijn twee mogelijkheden te onderscheiden, namelijk: 1 rechtsbescherming bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen: bezwaar; 2 rechtsbescherming bij een hoger bestuursorgaan dan het orgaan dat het besluit heeft genomen: administratief flexplek huren amsterdam zuidas beroep. Bij administratief beroep kan nog onderscheid worden gemaakt tussen: a administratief beroep bij een hoger bestuursorgaan van dezelfde overheid, bijvoorbeeld beroep op de gemeenteraad tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders; b administratief beroep bij een bestuursorgaan van een hogere overheid, bijvoorbeeld beroep op Gedeputeerde Staten tegen een besluit van burgemeester en wethouders.
Deze beide vormen van rechtsbescherming kunnen worden aangeduid als zogenoemde voorprocedures. Dit houdt in dat tegen een uitspraak van een administratief beroepscollege altijd nog beroep kan worden flexplek huren amsterdam wtc ingesteld bij een administratieve rechter.
In de rechtspraktijk wordt vaak de term ‘het instellen van beroep’ of ‘het in beroep gaan’ gebruikt. Dit taalgebruik is verwarrend, omdat het voor beide vormen van rechtsbescherming geldt, dus zowel voor het instellen van administratief beroep, als voor het instellen van beroep bij de administratieve rechter.

Een bestuursorgaan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het rechtsgevolg waarop een beslissing van een bestuursorgaan op een verzoek om vergoeding van schade, veroorzaakt binnen het kader van de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, is gericht, is dat flexplek huren amsterdam naar publiekrecht al dan niet een aanspraak op betaling van schadevergoeding wordt gevestigd. De in het voorliggende geval beweerdelijk geleden schade werd, naar Van Vlodrop BV stelde, veroorzaakt door een beleidswijziging, die was vastgelegd in het ‘Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen 1993’. In het Meerjarenplan werd onder meer aangegeven op welke wijze appellant aanvragen om vergunningen op grond van art. 8.36 in samenhang met art. 8.8 lid 2 sub a Wm zou beoordelen. Dit plan, dat een uitwerking bevatte flexplek huren haarlem van het in art. 4.3 Wm bedoelde nationale milieubeleidsplan, diende als een beleidsregeling te worden aangemerkt. Nu de beweerdelijk geleden schade derhalve was veroorzaakt binnen het kader van de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, volgde uit het vorenoverwogene dat, anders dan appellant meende, de brief van 20 november 1995, voor zover daarbij het verzoek van Vlodrop BV om schadevergoeding was afgewezen, een besluit was als bedoeld in art. 1 :3 Awb. Vervolgens diende de Afdeling de vraag te beantwoorden of tegen dit besluit beroep op de bestuursrechter openstond. De Afdeling overwoog in dit verband het volgende. Aan het stelsel van afdeling 8.1 .1 Awb ligt blijkens de parlementaire geschiedenis het streven ten grondslag naar een in de rechtspraktijk goed hanteerbare afbakening van bevoegdheden tot beoordeling van de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden door de algemene bestuursrechter, de bijzondere bestuursrechters en de burgerlijke rechter. Met flexplek huren amsterdam zuidas name uit de parlementaire geschiedenis van art. 8:3 Awb kan worden afgeleid dat de wetgever heeft beoogd zo veel mogelijk te voorkomen dat binnen een reeks van uit elkaar voortvloeiende of anderszins nauw met elkaar samenhangende beslissingen van een bestuursorgaan een scheiding zou moeten worden aangebracht wat betreft de rechters die bevoegd zijn tot toetsing van de verschillende beslissingen. Naar het oordeel van de Afdeling paste het in dit stelsel de algemene dan wel bijzondere bestuursrechter slechts bevoegd te achten tot kennisneming van beroepen tegen een zuiver schadebesluit, indien die rechter ook bevoegd was te oordelen over beroepen tegen de schadeveroorzakende uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid zelf. Indien derhalve tegen de schadeveroorzakende uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid geen beroep bij de bestuursrechter kon worden ingesteld, dan was er ook geen beroep mogelijk tegen een besluit naar aanleiding van een verzoek om vergoeding van schade die daardoor was veroorzaakt. Een wettelijke belemmering in de bevoegdheid van de bestuursrechter om kennis te nemen van een beroep tegen de schadeveroorzakende uitoefening van een publiekrechtelijke flexplek huren amsterdam wtc bevoegdheid werkte aldus door in zijn bevoegdheid kennis te nemen van een beroep tegen een naar aanleiding van die bevoegdheidsuitoefening genomen schadebesluit. Het vorenstaande liet onverlet, zoals hiervoor is overwogen, dat een beslissing op een buitenwettelijk verzoek om schadevergoeding naar aanleiding van een niet voor beroep bij de bestuursrechter vatbare wijze van uitoefening van een schadeveroorzakende publiekrechtelijke bevoegdheid, een besluit was in de zin van art. 1 :3 Awb. Zoals hiervoor is vastgesteld, moest het Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen 1993 worden aangemerkt als een beleidsregeling. Tegen een besluit, inhoudende een beleidsregel, kon op grond art. 8:2 onder a Awb geen beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Nu de bestuursrechter niet bevoegd was om kennis te nemen van een beroep tegen de schadeveroorzakende uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid zelf (de wijziging van de beleidsregeling), bracht het hiervoor uiteengezette uitgangspunt met zich dat hij evenmin bevoegd was om kennis te nemen van het besluit van 20 november 1995, strekkende tot het afwijzen van het verzoek van Van Vlodrop BV om vergoeding van de door de wijziging van die beleidsregeling veroorzaakte schade.

Leges en andere rechten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Leges en andere rechten (retributies) ter dekking van de kosten van gemeentelijke dienstverlening of voor het gebruik van gemeentelijke flexplek huren amsterdam bezittingen (art. 229 Gemw). Hiertoe behoren de rioolrechten, de reinigingsrechten (niet de afvalstoffenheffing die wordt geheven op grond van de Afvalstoffenwet), precariorechten (voor het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond zoals terrassen en lichtreclames (art. 228 Gemw), leges voor verleende vergunningen, zoals bouwvergunningen enzovoort, en paspoorten en dergelijke). Met uitzondering van precariorechten geldt voor deze heffingen dat de opbrengst niet mag uitgaan boven de flexplek huren haarlem gemaakte kosten (art. 229b Gemw).
2.5.3 Waterschappen Op 1 januari 1992 is de Waterschapswet (Wschw) in werking getreden. Waterschappen zijn openbare lichamen die de waterstaat in een bepaald gebied verzorgen (art. 1 Wschw). In deze omschrijving komen drie essentiële kenmerken naar voren: 1 Waterschappen zijn overheden, net als gemeenten en provincies. 2 De taken van de waterschappen zijn uitsluitend gelegen in de waterschapszorg. 3 De waterschappen oefenen hun taak uit in een bepaald gebied.
Het waterschap kan alleen die taken uitoefenen die de provincie hem bij reglement heeft opgedragen. Een waterschap heeft in elk geval de zorg voor de waterkering, de zorg voor de waterhuishouding, of flexplek huren amsterdam zuidas beide tot taak. De zorg voor de waterhuishouding omvat zowel het kwaliteits- als het kwantiteitsbeheer van oppervlaktewateren. Naast deze hoofdtaken kan het waterschap belast zijn met neventaken, bijvoorbeeld vaarwegenbeheer (art. 1 lid 2 Wschw). Is aan een waterschap uitsluitend de kwaliteitszorg voor het water opgedragen, dan spreekt men meestal van zuiveringschappen.
Aan art. 2 Wschw ontlenen Provinciale Staten de bevoegdheid om waterschappen in te stellen en op te heffen. Indien tot instelling is besloten, bepaalt de Wschw dat Provinciale Staten een waterschapsreglement vaststellen, waarin is vastgelegd welke taken het waterschap heeft, hoe het bestuur is samengesteld, en hoe de verkiezingen zullen flexplek huren amsterdam wtc plaatsvinden (art. 3 t/m 9 Wschw). Bij het opstellen van de reglementen moeten de provincies rekening houden met de in de Wschw aangebrachte hoofdlijnen. De besluiten tot instelling, opheffing en reglementering van de waterschappen moeten worden goedgekeurd door de minister van Verkeer en Waterstaat (art. 5 Wschw).

De commissie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze Kamer behandelt het ontwerp eerst in een van de vaste commissies die uit haar midden gevormd zijn voor de verschillende onderwerpen van overheidszorg. De commissie brengt een Voorlopig Verslag uit. Daarop antwoordt de minister met een Memorie van Antwoord. De commissie brengt daarna haar Eindverslag uit. 4 Vervolgens flexplek huren amsterdam vindt openbare behandeling in de Tweede Kamer plaats. Achtereenvolgens vinden algemene beschouwingen, artikelsgewijze behandeling en slotstemming plaats. Tijdens de artikelsgewijze behandeling kunnen Kamerleden die wijzigingen wensen in het wetsontwerp, amendementen indienen. Eerst vindt stemming plaats over de ingediende flexplek huren haarlem wijzigingen (amendementen). Worden de amendementen aangenomen, dan is het wetsontwerp dus op die punten gewijzigd. Vervolgens wordt gestemd over het al of niet geamendeerde wetsontwerp als geheel. 5 Als het wetsontwerp wordt aangenomen, gaat het naar de Eerste Kamer. Daar vindt, in verband met het ontbreken van het recht van amendement, geen artikelsgewijze behandeling plaats. Slechts ongewijzigd aanvaarden flexplek huren amsterdam zuidas of volledig verwerpen van het wetsvoorstel is mogelijk. 6 Wanneer ook de Eerste Kamer het voorstel heeft aangenomen, dienen de Koning en de verantwoordelijke minister(s) het wetsontwerp te bekrachtigen met hun handtekening (koninklijke sanctie, ministerieel contraseign). Na de bekrachtiging is het wetsontwerp een wet geworden. 7 Vervolgens dient de wet te worden bekendgemaakt. Dit gebeurt in het Staatsblad. De minister van Justitie is verantwoordelijk voor plaatsing. Het Staatsblad moet onderscheiden worden van de Staatscourant. Volgens de
2.3 Functies van de overheid 43
Bekendmakingswet moeten in het Staatsblad wetten, AMvB’s en andere Koninklijke Besluiten worden gepubliceerd waarbij algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld. In de Staatscourant worden volgens art. 4 Bekendmakingswet gepubliceerd algemeen verbindende voorschriften die zijn vastgesteld bij ministeriële regeling, alsmede overige algemeen verbindende voorschriften vanwege het Rijk, voor zover deze niet in het Staatsblad hoeven te worden geplaatst. Daarnaast bevat de Staatscourant redactionele artikelen en advertenties. 8 Ten slotte dient de wet nog in werking te treden. Tenzij de wet zelf een andere termijn bepaalt, treedt zij in werking op de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van bekendmaking.
Eerder is flexplek huren amsterdam wtc aangegeven dat de Tweede Kamer bevoegd is wijzigingen in een wetsontwerp aan te brengen door middel van amendementen. Een amendement is een voorstel van de Tweede Kamer tot wijziging van een wetsontwerp. De aangenomen wijzigingen kunnen zo ver gaan dat de minister die het wetsontwerp heeft ingediend, niet meer achter het wetsontwerp staat. Hij is dan ook bevoegd om het ontwerp in te trekken tot het moment dat de Eerste Kamer het wetsontwerp heeft aanvaard (art. 86 Gw). Hieruit blijkt dat het parlement niet in staat is een wetsontwerp tot wet te maken indien de regering dit niet wenst. Uit het feit dat beide Kamers der Staten-Generaal een door de regering ingediend wetsontwerp kunnen afstemmen, blijkt dat ook de regering geen wetsontwerp tot wet kan maken zonder instemming van de Staten-Generaal.

Deregulering

De Woningwet is enkele malen herzien met het oog op deregulering. Een van de onderdelen van deze herziening is de bepaling in de Woningwet dat bepaalde bouwwerken, bijvoorbeeld de bouw van een dakkapel aan de flexplek huren amsterdam achterzijde van een woning, niet meer bouwvergunningsplichtig zijn, maar bouwvergunningsvrij. Wordt deze dakkapel geplaatst op een monument, dan is een zogenoemde lichte bouwvergunning nodig. Inmiddels is gebleken dat dit voorbeeld van deregulering in de praktijk niet goed werkt. Voor de burger maakt het in de praktijk nauwelijks verschil of hij een reguliere bouwvergunning moet aanvragen of een lichte.
Het privaatrecht flexplek huren haarlem regelt de verhoudingen tussen de leden van de samenleving. Het publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid en de burgers, en de verhouding tussen de organen van het overheidsapparaat zelf. Binnen het publiekrecht onderscheiden we het staatsrecht, het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) en het strafrecht. Naast dit nationale publiekrecht kennen we het internationale publiekrecht. Deze onderscheidingen tussen de diverse rechtsgebieden dienen voornamelijk om de flexplek huren amsterdam zuidas bestudering van het recht te vergemakkelijken. De stof wordt op een begrijpelijke manier gepresenteerd. De indelingen zijn in het algemeen juridisch niet relevant en hebben geen rechtsgevolgen. Hierop moet een uitzondering worden gemaakt: de onderscheiding tussen privaat- en publiekrecht. Het is de overheid niet toegestaan om vrijelijk van het privaatrecht gebruik te maken, wanneer het publiekrecht een meer aangewezen weg vormt die moet worden bewandeld. In subparagraaf 3.7.l zal hierop dieper worden ingegaan.
1 .4.1 Staatsrecht Het staatsrecht bevat de belangrijkste regels van het staatsbestel. Hiertoe worden gerekend: Regels met betrekking tot de samenstelling en inrichting van de staat en zijn organen. Bij deze regels moet worden gedacht aan wetten zoals: de Grondwet, de Provinciewet, de Gemeentewet en de Wet op de Raad van State. Regels met betrekking tot de functie-uitoefening van de organen van de staat. Bij deze regels moet wederom worden gedacht aan de Grondwet, de Provinciewet en de Gemeentewet, maar dan speciaal die onderdelen die betrekking hebben op de bevoegdheden van de desbetreffende bestuursorganen. Regels met betrekking tot de positie van de flexplek huren amsterdam wtc burgers tegenover de organen van de staat. Bij deze regels moet worden gedacht aan een wet als de Kieswet en het gedeelte in de Grondwet dat betrekking heeft op grondrechten van de burgers.
1 .4.2 Bestuursrecht De overheid zorgt niet alleen voor wetgeving (in de zin van algemene regelgeving) en voor rechtspraak. De samenleving moet ook bestuurd worden doorde overheid. Het besturen vindt plaats door het maken van speciale regelingen, door het verlenen van vergunningen, het geven van subsidies en het nemen van andere besluiten voor individuele gevallen. In de twintigste eeuw is de overheidsinvloed op de samenleving sterk toegenomen. Daarmee nam ook de behoefte toe om het bestuur zelf aan regels te binden. Indien er bevoegdheden (macht) aan een orgaan of een functionaris worden toegekend, is het in het algemeen van groot belang dat die macht gecontroleerd kan worden en wel aan de hand van vastgestelde regels. De regels waar het bestuur aan gebonden is, zijn te vinden in het bestuursrecht. Het bestuursrecht bevat ook de regels voor beantwoording van de vraag hoe de burger zich kan beschermen tegen bestuurshandelingen die men niet juist vindt.

Mentale rekeningen

Onze analyse van mentale rekeningen is veel verschuldigd aan het stimulerende werk van Richard Thaler (1980,1985), die de relevantie van dit proces voor consumentengedrag heeft aangetoond. Het volgende probleem, gebaseerd op voorbeelden van Savage (1954) en Thaler (1980), introduceert enkele van de regels die de constructie van flexplek huren amsterdam mentale rekeningen beheersen en illustreert de uitwerking van de concaviteit van waarde op de aanvaardbaarheid van transacties.
Probleem 7: stel u voor dat u op het punt staat een jas1e van 125 dollar en een rekenmachine van 15 dollar te kopen. De verkoper van de rekenmachine vertelt u dat de rekenmachine die u wilt aanschaffen, voor 10 dollar te koop is in de andere vestiging van de zaak, op 20 minuten flexplek huren haarlem afstand met de auto. Zou u die rit naar de andere winkel maken?
Dit probleem betreft de aanvaardbaarheid van een optie die het nadeel van een ongemak combineert met een financieel voordeel. Deze optie kan worden ingekaderd als een minimale, een inhoudelijke of een omvattende rekening. De minimale rekening bevat alleen de flexplek huren amsterdam zuidas verschillen tussen de twee opties en houdt geen rekening met de kenmerken die ze gemeen hebben. In de minimale rekening wordt het voordeel in verband met het rijden naar de andere winkel ingekaderd als een winst van 5 dollar. Een inhoudelijke rekening betrekt de gevolgen van mogelijke keuzen op een referentieniveau dat bepaald wordt door de context waaruit de beslissing voortkomt. In het gegeven probleem is de relevante inhoud de aankoop van de rekenmachine en daarom wordt het voordeel van de rit ingekaderd als een reductie van de prijs daarvan, van 15 tot ro dollar. Omdat de mogelijke besparing alleen in verband staat met de rekenmachine, wordt de prijs van het jasje niet in de inhoudelijke rekening opgenomen. Net als andere uitgaven zou de prijs van het jasje heel goed een plaats kunnen krijgen in een omvattender rekening, waarin de besparing bijvoorbeeld beoordeeld zou worden in relatie met maandelijkse uitgaven. Bij de formulering van het voorgelegde probleem lijken de minimale, de inhoudelijke en de omvattende rekening in principe gelijkwaardig te zijn. Naar onze mening zullen mensen hun beslissingen echter spontaan inkaderen in termen van inhoudelijke rekeningen die in de context van besluitvorming een analoge rol spelen als de rol van ‘goede vormen’ in de waarneming en van basiscategorieën in de cognitie. In samenhang met de concaviteit van waarde brengt een inhoudelijke flexplek huren amsterdam wtc organisatie met zich mee dat de bereidheid om naar de andere winkel te rijden voor het besparen van 5 dollar op een rekenmachine, omgekeerd evenredig is aan de prijs van de rekenmachine en onafhankelijk is van de prijs van het jasje. Om deze voorspelling te toetsen hebben we een andere versie van dit probleem ontworpen waarin de prijzen van de twee artikelen verwisseld zijn. De prijs van de rekenmachine is in de eerste winkel op 125 dollar gesteld en in de andere vestiging op 120 dollar, en de prijs van het jasje op 15 dollar. Zoals voorspeld verschilden de aantallen respondenten die zeiden dat ze de rit wilden maken, tussen de twee problemen aanmerkelijk. De resultaten lieten zien dat 68 procent van de respondenten (N = 88) bereid was om naar de andere vestiging te rijden om 5 dollar te besparen op een rekenmachine van 15 dollar, maar dat slechts 29 procent van 93 respondenten bereid was om dezelfde rit te maken om 5 dollar op een rekenmachine van 125 dollar uit te sparen. Deze uitkomst ondersteunt het idee van een inhoudelijke organisatie van rekeningen, aangezien de twee versies in termen van een minimale en een omvattende rekening identiek zijn.

Biases door vormbaarheid

Biases door vormbaarheid. Soms moet men de frequentie schatten van een klasse waarvan de instanties niet in het geheugen zijn opgeslagen, maar die wel op basis van een bepaalde regel kunnen worden flexplek huren amsterdam geconstrueerd. In dergelijke situaties construeert men meestal diverse instanties en beoordeelt men de frequentie of kans aan de hand van het gemak waarmee dit gebeurde. Het gemak waarmee instanties worden geconstrueerd is echter niet altijd een afspiegeling van de daadwerkelijke frequentie en deze manier van beoordelen is dan ontvankelijk voor biases. Neem een groep van tien flexplek huren haarlem mensen die groepjes van k leden vormen, 2. Hoeveel groepjes van k leden kunnen worden gevormd? Het juiste antwoord op deze vraag wordt gegeven door de binomiaalcoëfficiënt (ro/k), die bij k = 5 een maximum van 252 groepjes haalt. Het aantal groepjes van k leden is dus gelijk aan het aantal groepjes van (ro – k) leden, aangezien elk groepje van k leden een unieke groep van (ro – k) niet-leden vormt. Eén manier om deze vraag zonder rekenen te beantwoorden is om mentaal groepjes van k leden te vormen en hun aantal in te schatten aan de hand van het flexplek huren amsterdam zuidas gemak waarmee ze kunnen worden geconstrueerd. Groepjes met weinig leden (bijvoorbeeld 2) zijn gemakkelijker te construeren dan groepjes met veel leden (bijvoorbeeld 8). De eenvoudigste manier om groepjes te construeren is het onderverdelen van de grote groep in losstaande sets. We zien direct dat het mogelijk is om vijf losse groepjes van twee leden te construeren, terwijl het onmogelijk is om zelfs maar twee losstaande groepjes van acht leden te vormen. Als frequentie dus ingeschat wordt aan de hand van vormbaarheid, of beschikbaarheid voor vorming, zullen de kleine groepjes talrijker worden geacht dan de grotere groepjes, terwijl het correcte antwoord een klokvormige grafiek vormt. Toen aan ondeskundige proefpersonen werd gevraagd om het aantal losstaande groepjes van verschillende groottes te schatten, produceerden ze een
Appendix A. Besluitvorming in onzekerheid: heuristiek en biases
aflopende rechte lijn. ‘7 De gemiddelde schatting van het aantal groepjes van twee flexplek huren amsterdam wtc leden was bijvoorbeeld zeventig, en de schatting van het aantal groepjes van acht leden twintig. (Het correcte antwoord is in beide gevallen 45.) Vormbaarheid speelt een belangrijke rol bij het schatten van kansen in praktische situaties. Het risico van een avontuurlijke reis wordt bijvoorbeeld ingeschat door het bedenken van allerlei mogelijke gevaarlijke situaties. Als veel van deze situaties snel kunnen worden geconstrueerd, zal de reis zeer gevaarlijk lijken, hoewel het gemak waarmee rampspoed wordt geconstrueerd geen invloed hoeft te hebben op de kans dat deze rampspoed ook echt plaatsvindt. Het risico van een bepaalde onderneming zal daarentegen sterk worden onderschat als bepaalde noodscenario’s niet gemakkelijk kunnen worden geconstrueerd of eenvoudigweg niet in onze gedachten opkomen.

Rationaliteit als samenhang

De omschrijving van rationaliteit als samenhang is zo beperkend dat het begrip daardoor zijn toepassingsmogelijkheden verliest. Deze definitie vraagt om flexplek huren amsterdam gehoorzaamheid aan logische regels die een beperkte geest niet in praktijk kan brengen. Aan de hand van de definitie kunnen redelijke mensen niet rationeel zijn, maar ze mogen om die reden niet als irrationeel gebrandmerkt worden. ‘Irrationeel’ is een beladen term die wijst op impulsiviteit, emotionaliteit en een flexplek huren haarlem stijfkoppig verzet tegen redelijke argumenten.3 Ik krimp vaak ineen als van mijn werk met Amos wordt gezegd dat het aantoont dat menselijke keuzen irrationeel zijn, terwijl ons onderzoek alleen maar heeft laten zien dat Humans zich niet goed laten beschrijven aan de hand van het model van de rationele actor. Hoewel Humans niet irrationeel zijn, hebben ze vaak hulp nodig om nauwkeuriger oordelen te vormen en betere beslissingen te nemen, en in sommige gevallen kunnen beleidsmaatregelen en instellingen die hulp verschaffen. Deze voorstellen kunnen flexplek huren amsterdam zuidas onschuldig lijken, maar zijn in feite uiterst controversieel. In de visie van de belangrijke economische school van Chicago is het geloof in menselijke rationaliteit nauw verbonden met een ideologie waarin het onnodig en zelfs immoreel is om mensen tegen hun keuzen te beschermen. Rationele mensen moeten vrij zijn en zelf de verantwoordelijkheid voor hun welzijn kunnen dragen. Milton Friedman, de leidende figuur van deze school, heeft dit gezichtspunt uitgedrukt in de titel van een van zijn populaire boeken, Free to Choose. De veronderstelling dat mensen rationeel handelen, levert de grondslag voor de libertaire benadering van openbaar beleid: kom niet tussenbeide in het individuele recht op keuze tenzij deze keuzen schade berokkenen aan anderen. Libertair beleid wordt verder ondersteund door bewondering voor de efficiënte manier waarop markten goederen beschikbaar stellen voor mensen die bereid zijn daarvoor het meest te betalen. Een beroemd voorbeeld van de Chicago-aanpak heeft de veelzeggende titel A Theory of Rational Addiction; het verklaart hoe een rationeel handelend individu met een sterke voorkeur voor intensieve en directe bevrediging de rationele beslissing kan nemen om toekomstige verslaving als consequentie te accepteren. 4 Ooit heb ik Gary Becker, een van de auteurs van dit artikel, die ook als lid van de Chicago school een flexplek huren amsterdam wtc Nobelprijs heeft gewonnen, wat luchthartiger horen betogen – hoewel niet helemaal uit de grap – dat we de zogenaamde zwaarlijvigheidsepidemie zouden kunnen verklaren op grond van de bij mensen levende overtuiging dat er al snel een effectieve behandeling voor diabetes beschikbaar zal komen. Dit was een nuttige opmerking: als we zien dat mensen zich vreemd lijken te gedragen, moeten we eerst nagaan of ze misschien een goede reden hebben om te doen wat ze doen. We mogen pas een beroep doen op psychologische interpretaties wanneer hun redenen ongeloofwaardig worden – wat Beckers verklaring van zwaarlijvigheid waarschijnlijk is.