Categorie archief: winkel huren haarlem

Kennisgeving aanvraag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Kennisgeving aanvraag bouwvergunning Art. 41 Wonw luidt:
‘van een aanvraag om bouwvergunning wordt binnen twee weken na ontvangst daarvan door burgemeester en wethouders kennisgegeven in winkel huren amsterdam een van gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.’
Meestal staat de kennisgeving in een huis-aan-huisblad. Maar dat is niet verplicht: een publicatie in een dagblad is ook voldoende (zie ABRvS 28 december 1999, AB 2000/150, een geval waarin Amsterdam de aanvraag in Het Parool had gepubliceerd). Let wel: publicatie van de aanvraag winkel huren haarlem in een blad is verplicht, publicatie van de verlening van de bouwvergunning in een blad is niet verplicht, slechts (volgens art. 5 7 lid 1 onder b Wonw) de aantekening in een door burgemeester en wethouders ingesteld openbaar register. Het wettelijk systeem is zo dat van een bezwaarde wordt verwacht dat hij zelf na publicatie van de aanvraag nagaat of de vergunning is verleend. Doet hij dat niet, dan loopt hij de kans zijn winkel huren amsterdam zuidas bezwaarschrift tegen de bouwvergunning te laat in te dienen. Uit de genoemde uitspraak van 28 december 1999 blijkt dat iemand geacht wordt op de hoogte te zijn van de datum van afgifte van de bouwvergunning indien de aanvraag op de voorgeschreven wijze gepubliceerd is. Op het niet lezen van het dagblad of het ten tijde van de publicatie afwezig zijn, kan niet met succes een beroep worden gedaan. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is zes weken na bekendmaking van de bouwvergunning; bekendmaking winkel huren amsterdam wtc van dergelijke besluiten betekent volgens de Awb: toezending of uitreiking aan de aanvrager. Art. 3:41 Awb luidt immers:
‘l De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. 2 Indien de bekendmaking van het besluit niet kan geschieden op de wijze als voorzien in het eerste lid, geschiedt zij op een andere geschikte wijze.’
Gelukkig plegen de meeste gemeentebesturen in de publicatie te vermelden wanneer een bouwvergunning aan de aanvrager bekend is gemaakt. De zeswekentermijn voor het indienen van een bezwaarschrift begint te lopen vanaf de bekendmaking van de bouwvergunning aan de aanvrager, waarvan het tijdstip dus eerder kan liggen dan het tijdstip van de publicatie zelf. Volgens art. 6:11 Awb blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar (of beroepschrift) niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.