Categorie archief: vergaderruimte huren amsterdam

Effectiviteit en succesvolle organisaties

Gerelateerde afbeelding

Omdat de omgeving van organisaties voortdurend aan verandering onderhevig is, zal ook de organisatie zelf mee moeten veranderen. Zoals al eerder naar voren is gekomen dient een organisatie op haar omgeving afgestemd te zijn en te blijven. De aanpassing van de organisatie aan haar omgeving kan van velerlei aard zijn, bijvoorbeeld het vervaardigen van andere producten, een aangepaste organisatiestructuur, een ander beloningsstelsel, een gewijzigd informatiesysteem, of het richten op andere markten. Een verandering vergaderruimte huren amsterdam kan een continu proces zijn, zoals het voortdurend op zoek zijn naar nieuwe producten, waarmee een concurrentievoordeel behaald of behouden kan worden. Een verandering kan echter ook abrupt zijn, zoals bij een ingrijpende reorganisatie.
Organisaties zijn samenwerkingsverbanden met als doel het realiseren van bepaalde doelstellingen. Alle activiteiten die in de organisatie plaatsvinden, liggen in het verlengde van het halen van deze gestelde doelen. De mate waarin de gestelde doelen bereikt worden, noemen we effectiviteit, doelgerichtheid of doeltreffendheid. We onderscheiden een viertal gebieden van effectiviteit en de daarbij behorende criteria’: • Technische en economische effectiviteit: de mate waarin de middelen van een organisatie op een efficiënte wijze worden ingezet. Bij een efficiënt gebruik van middelen worden voor het bereiken van een bepaalde output zo weinig mogelijk productiefactoren (input) gebruikt. Er wordt vergaderruimte huren amsterdam zuidas doelmatig gewerkt. • Psychosociale effectiviteit: de mate waarin de behoeften van de organisatiemedewerkers worden gerealiseerd. Hierbij gaat het om de bevrediging die de organisatiemedewerkers ondervinden bij het uitvoeren van hun werk.