Categorie archief: kantoorruimte huren haarlem

Wetten en verordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Beroep bij de rechter
Tegen verlening of weigering van de vergunning staat beroep open, maar ook tegen kantoorruimte huren amsterdam andere besluiten op grond van milieuwetten.
Beroep instellen bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Op grond van de Wm worden niet alleen vergunningen verleend, geweigerd en ingetrokken, er kunnen ook nadere eisen worden gesteld, maatwerkvoorschriften op grond van het Ab worden opgelegd, dwangsommen opgelegd en er kan worden beslist tot toepassing van bestuursdwang. Tegen deze besluiten op grond van de Wm maar ook kantoorruimte huren haarlem tegen de besluiten op grond van de andere in art. 20.1 lid 3 Wm genoemde milieuwetten en regelingen kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 20.1 lid 1 Wm). Omdat beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State open staat, kan geen beroep bij de ‘normale’ administratieve rechter, de rechtbank, worden ingesteld (art. 8.6 en 8.1 Awb). De Afdeling is kantoorruimte huren amsterdam zuidas dus ook de bevoegde rechter voor beroep tegen de besluiten op de milieuwetten die in art. 20.l lid 3 Wm staan; het zijn: art. 34 en 40 van de Mijnbouwwet; hoofdstuk VIia van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; de Kernenergiewet; de Wet geluidhinder; de Grondwaterwet; de Wet inzake de luchtverontreiniging; de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; de Wet verontreiniging zeewater; de Wet kantoorruimte huren amsterdam wtc milieugevaarlijke stoffen; de Wet bodembescherming; de Wet bescherming Antarctica; de EG-verordening overbrenging van afvalstoffen; en art. 125 Gemw, art. 122 Provw, art. 61 Wschw (bestuursdwang) en art. 5:32 Awb (dwangsom), voor zover het besluiten betreft die betrekking hebben op de handhaving van het bepaalde bij deze wetten en verordening.