De onderzoekslaboratoria

Gerelateerde afbeelding

Om het najagen van biochemisch geluk te reguleren probeert de staat ‘slechte’ manipulaties te onderscheiden van ‘goede’. Het principe is duidelijk: biochemische manipulaties die bevorderlijk zijn voor de politieke stabiliteit, de sociale orde en economische groei zijn toegestaan en worden zelfs aangemoedigd (lees: middelen die hyperactieve scholieren kalmeren of angstige soldaten het slagveld op drijven). Manipulaties kantoor huren haarlem die een bedreiging vormen voor stabiliteit en groei zijn verboden. Maar elk jaar worden er nieuwe drugs geboren in de onderzoekslaboratoria van universiteiten, farmaceutische bedrijven en criminele organisaties en de behoeften van staat en markt blijven ook alsmaar veranderen. Als het najagen van biochemisch geluk toeneemt, zal dat leiden tot veranderingen in politiek, maatschappij en economie en zal het steeds minder beheersbaar worden. En drugs zijn nog maar het begin. In onderzoekslaboratoria wordt al gewerkt aan veel geavanceerdere manieren om de menselijke biochemie te manipuleren, zoals rechtstreekse elektrische stimulatie van bepaalde hersengebieden of genetische modificatie van onze fysieke blauwdrukken. Ongeacht de methode zal gelukkig worden via biologische manipulatie hoe dan ook niet makkelijk worden, want daarvoor moeten eerst kantoor huren amsterdam wtc de fundamentele patronen van het leven veranderd worden. Maar het was ook niet makkelijk om honger, ziekte en oorlog te overwinnen.
Het is nog lang niet zeker of de mensheid wel zoveel moeite moet doen voor de biochemische weg naar het geluk. Volgens sommigen is geluk simpelweg niet belangrijk genoeg en is het een vergissing om individuele bevrediging als het hoogste goed te zien. Anderen zullen zeggen dat geluk wel degelijk het hoogste goed is, maar zouden weer problemen hebben met de biologische definitie van geluk als het ervaren van aangename sensaties. Zo’n 2300 jaar geleden waarschuwde Epicurus zijn discipelen dat al te naarstig jagen op genot ze eerder ongelukkig dan gelukkig zou maken. Een paar eeuwen eerder deed Boeddha een nog radicalere uitspraak, namelijk dat het najagen van aangename sensaties in wezen de bron is van alle leed. Die sensaties zijn alleen maar vluchtige, betekenisloze vibraties. Zelfs als we ze krijgen, leidt dat niet tot tevredenheid, maar gaan we alleen maar snakken naar meer. Ik zal dus nooit tevreden zijn, hoeveel gelukzalige of spannende sensaties ik ook voel.

Kennis de belangrijkste bron van rijkdom

Gerelateerde afbeelding

Wat nog belangrijker is, is dat een groeiend segment van het mensdom oorlog al is gaan zien als iets volkomen onvoorstelbaars. Voor het eerst in de geschiedenis denken regeringen, grote bedrijven en privépersonen bij het plannen van hun directe toekomst niet meer dat oorlog een erg waarschijnlijke gebeurtenis zal zijn. Kernwapens hebben oorlog tussen supermachten veranderd in een krankzinnige daad van collectieve zelfmoord, waardoor de machtigste naties op kantoor huren amsterdam aarde zich gedwongen zagen hun conflicten op te lossen met andere, vreedzame middelen. Tegelijk is de mondiale economie, die altijd een economie van materiële goederen was, veranderd in een kenniseconomie. Vroeger waren de voornaamste bronnen van rijkdom materiële bezittingen als goudmijnen, tarwevelden en oliebronnen. Tegenwoordig is kennis de belangrijkste bron van rijkdom. En olievelden kun je wel veroveren door middel van oorlog, maar kennis niet. Toen kennis de belangrijkste economische hulpbron werd, werd oorlog dus minder winstgevend en werden oorlogen steeds meer iets voor die delen van de wereld – zoals het Midden-Oosten en Centraal-Afrika -waar de economieën nog ouderwets op materiële kantoor huren amsterdam zuidas leest geschoeid waren. In i998 was het een logische zet voor Rwanda om de rijke coltanmijnen van het naburige Congo in te pikken en leeg te roven, omdat deze ertssoort zeer gewild was voor de productie van mobiele telefoons en laptops en Congo tachtig procent van ’s werelds coltanvoorraad in handen had. Rwanda verdiende jaarlijks 240 miljoen dollar aan hun geplunderde coltan, wat voor het arme Rwanda heel veel geld was.25 Maar voor China zou het volstrekt niet logisch zijn om Californië binnen te vallen en Silicon Valley te bezetten, want zelfs als de Chinezen dat militair voor elkaar zouden krijgen, dan nog zouden er geen siliciummijnen te plunderen zijn in Silicon Valley. In plaats daarvan hebben de Chinezen miljarden dollars verdiend aan het samenwerken met hightechgiganten als Apple en Microsoft, het kopen van hun software en het vervaardigen van hun producten. Wat Rwanda verdiende aan een heel jaar Congolese coltan roven, verdienen de Chinezen in één dag van vreedzame handel.

Actief omgaan met imago en identiteit

Gerelateerde afbeelding
Identiteit (hoe zien we onszelf7) en imago (hoe worden we door anderen gezien?) kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Veel organisaties merken tot hun schade dat er in de praktijk verschil is tussen het zelfbeeld van de medewerkers (identiteit) en hoe zij door anderen worden gezien en gewaardeerd (hun imago). Organisaties krijgen daar in toenemende mate mee te stellen, omdat een te groot verschil allerlei personeels- en managementproblemen oplevert. Men probeert daarom door beïnvloeding van de activiteiten van de organisatie: voor specifieke doelgroepen een betere afstemming op elkaar van activiteiten en imago te bewerken; voor specifieke medewerkers een betere afstemming op elkaar van activiteiten en identiteit te bewerken.
De communicatiefunctie kan daartoe bijdragen. Imago-onderzoek en het opzetten van een programma ter verbetering van het imago zijn bekende hulpmiddelen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om identiteiten doelgericht te structureren. Een organisatie kan meerdere, ten opzichte van elkaar verschillende, identiteiten ontwikkelen, elk verbonden met een doelgroep of groep medewerkers. In het bedrijfsleven is dit meer geaccepteerd dan in overheidskringen_ Een gemeenschappelijke huisstijl kan bijvoorbeeld een gewenst overkoepelend identiteitsgevoel ondersteunen.  Een crisis kan de beste bedrijven met de kundigste managers overvallen. De problemen kunnen technische, natuurlijke of menselijke oorzaken co-working space amsterdam hebben. De omvang van een crisis kan geringe, aanzienlijke of fatale gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om slechte investeringen, zure regen, giftig afval, een vijandige overname, ondeugdelijke producten, ongelukken of stakingen, wetgeving die strijdig is met de belangen van het bedrijf, een hetze in de media, of vijandige acties van derden, zoals bedreiging, ontvoering of sabotage. Als het publiek merkt dat een organisatie probeert informatie achter te houden, kan dit een crisis op zichzelf worden, waarbij ‘het recht van het publiek om de feiten te kennen’ het belangrijkste punt wordt.
Zo heeft het Nestlé-concern jarenlang last gehad van de golf negatieve publiciteit die op gang kwam nadat belangengroepen, media, gezondheidsorganisaties en politici het bedrijf aan de kaak stelden vanwege zijn verkoopmethoden voor kindervoeding in ontwikkelingslan
den, die onder bepaalde omstandigheden ondervoeding en zelfs kindersterfte tot gevolg konden hebben. Toespelingen op een minder nette manier van zakendoen en activiteiten in een politiek verdacht land zijn voorbeelden die aan de orde van de dag zijn.
Crises variëren in aard, omvang en intensiteit. De gevolgen van een crisis zijn echter vrijwel co-working space amsterdam zuidas altijd zeer ingrijpend en nooit plezierig. Voor bedrijven en organisaties betekent een crisis crisis meestal dat men midden in het hart wordt getroffen: de geloofwaardigheid wordt aangetast, reputaties staan op het spel, de zaak schudt op z’n grondvesten.

Toenemende complexiteit

Gerelateerde afbeelding

Daarbij maakt de toenemende complexiteit van de technologie het zeer onwaarschijnlijk dat één onderneming alle kennis en vaardigheden in huis zal hebben voor haar Research & Development-programma’s. Zelfs de grootste ondernemingen zullen geconfronteerd worden met een gebrek aan kennis en vaardigheden op specifieke terreinen. Bovendien zijn de kosten en de risico’s, verbonden aan de Research & Development-programma’s, dermate groot dat een groot marktaandeel vereist is om de investeringen op tijd terug te kunnen verdienen. Het combineren van complementaire kennis en het delen van het risico kunnen belangrijke redenen zijn om een strategische samenwerking aan te gaan. Hiervoor werd al co-working space amsterdam aangegeven dat een technologische voorsprong op de concurrentie spoedig teniet gedaan wordt. Succesvolle producten worden vlug en systematisch gekopieerd. De investeringen in Research & Development-programma’s moeten terugverdiend worden, dus zal de markt snel ontwikkeld en betreden moeten worden. Niet alleen voor de Research & Development-programma’s zullen strategische samenwerkingen moeten worden aangegaan, maar ook voor het behouden of versterken van het eigen marktaandeel. Opmerkelijk bij dit alles is dat topmanagers van onze grootste ondernemingen aangeven ongeveer de helft van hun tijd kwijt te zijn aan fusie- en overnamekwesties. Dagelijks worden nieuwe fusies en overnames gemeld. Er wordt wel gesproken van ‘fusie-euforie’ of ‘merger mania’ en ‘macho-overnames’. Er ontstaan megafusies, waarbij kennelijk vooral extra marktmacht wordt nagestreefd. De economische teruggang sedert eind 2001 heeft inmiddels echter een daling van het aantal fusies en overnames tot gevolg. Onderzoek laat overigens zien dat deze extra marktmacht niet tot uiting komt in de hoogte van de winst en efficiënter wordt er doorgaans niet geproduceerd. Ook op het terrein van innovatie worden ‘post-fusie’ geen betere scores waargenomen. Fusies worden vooral ingegeven vanuit defensieve overwegingen. Daarnaast geldt dat een grote onderneming minder snel ten onder gaat dan een kleine en grote ondernemingen topbestuurders kennelijk meer status (en inkomen via salaris, bonussen, aandelenopties enzovoort) verschaffen dan een kleinere. Naast de melding van ‘mammoetfusies’ lijkt het doek te vallen over de zogenaamde ‘conglomeraten’ (in de USA al sedert eind jaren tachtig), denk co-working space amsterdam zuidas aan opsplitsing AT&T, ITT (USA), ICI (in Engeland) en SHV, Akzo Nobel, KNP-BT, Bols-Wessanen, KPN, Nedlloyd, Philips (in Nederland). Bij Philips wordt al heel lang gespeculeerd op opsplitsing van het concern; ook ABN Amro sluit splitsing niet uit, en sinds 2000 is splitsing voor Akzo Nobel in onafhankelijke farma- en chemieactiviteiten een serieuze strategische optie. Of dit onder de nieuwe topman Hans Wijers gaat gebeuren, zal de toekomst leren. Wereldwijd worden vanuit dit soort concerns overigens bij voortduring reorganisaties gemeld, vooral gericht op kostenreductie en gepaard gaande met het wegsnijden van vaak vele banen.

Zelfbewustzijn

Gerelateerde afbeelding

Renard neemt me mee naar de bibliotheek, waar de zon door de gebrandschilderde ramen als geel licht naar binnenvalt. Renard pakt uit een vitrine Het Boek van de Waarheid en geeft dat aan mij. Ik ga aan een leestafel zitten en sla het boek open. De oude Hebreeuwse teksten maken het boek onleesbaar. Renard heeft de deels door hem vertaalde tekst erbij gehaald. De door hem vertaalde teksten gaan over de verschillende vormen van synchroniciteit. Om synchroniciteit te tijdelijk kantoor huren haarlem kunnen ervaren, is een hoog niveau van bewustzijn nodig. Het boek leert mij dat de mens vier niveaus van bewustzijn heeft. Het eerste en het laagste niveau van bewustzijn is de slaap, dit is een passieve toestand waarin de mens minimaal een derde van zijn leven doorbrengt. Het tweede niveau van bewustzijn is de toestand waarin we wakker zijn en onze dagelijkse bezigheden uitvoeren. We beschouwen deze toestand als actief bezig zijn met een helder bewustzijn. Het is het bewustzijnsniveau waarin ik me nu bevind als ik de door Renard vertaalde teksten lees. Het derde niveau van bewustzijn is zelfbewustzijn; op dit niveau ervaren we ons diepere zelf. Je ziet jezelf op dit niveau zoals je werkelijk bent. Zelfbewustzijn is niet voor iedereen weggelegd. Om zelfbewustzijn te ontwikkelen, zijn langdurige reflectie en meditatie nodig en het boek geeft aanwijzingen hoe je dit tijdelijk kantoor huren amsterdam wtc zelfbewustzijn kunt bereiken. Ons gedrag en onze drijfveren ontstaan op dit niveau. De hoogste vorm van bewustzijn wordt het objectief bewustzijn genoemd; op dit niveau vinden we synchroniciteit dat hij als zinvol toeval omschrijft. Op dit hoogste niveau zijn we in staat om niet alleen onszelf, maar ook de wereld te ervaren zoals deze werkelijk is. Je ziet de wereld niet zoals jij denkt dat deze is, maar zoals deze werkelijk is. Slechts weinig mensen hebben toegang tot dit hoogste niveau. Je kunt er namelijk alleen komen via het derde niveau van zelfbewustzijn en door langdurige meditatie. Dat betekent dat je eerst inzicht in jezelf moet hebben om te weten wie je werkelijk bent, voordat je een objectief bewustzijn kunt ontwikkelen. Dit hoogste niveau is een onbeschrijflijke ervaring die Het Boek van de Waarheid de verlichting noemt. Op dit niveau zie en ervaar je hoe alles met elkaar samenhangt en begrijp je waarom je leven op deze wijze verloopt. Het is alsof je wakker wordt en begrijpt waarom de dingen gaan, zoals ze gaan. Dan heb je inzicht in de universele wetten, die gelden in de vierde dimensie.

De voorjaarszon

Gerelateerde afbeelding

Als ik wakker word, is het tot mijn verbazing al tien uur in de ochtend. Ik trek de gordijnen open en zie dat de voorjaarszon naar binnen schijnt. Hoe het precies is gegaan weet ik niet, maar de grauwe sluier is van me afgetrokken. Mijn ego heeft plaatsgemaakt voor de impulsen van mijn ziel, die puur en authentiek zijn. Ik heb mijn gevoel voor tijd weer terug en besluit een douche te nemen. Mijn leven is nog niet voorbij,  hoewel ik dat maandenlang heb gedacht. Ik neem een ijskoude douche om stookkosten te besparen. Het water voelt verkwikkend aan en geeft me kracht. Ik scheer mijn stoppelbaard weg en zie in de spiegel dat het hoog tijd is om naar de kapper te gaan. Zodoende tijdelijk kantoor huren amsterdam ga ik om de hoek naar een Turkse kapper, die voor onder de tien euro zijn diensten aanbiedt. Het is buiten opmerkelijk groen op deze prachtige meidag. Het fietsen is een bijzondere ervaring en het lijkt alsof ik vanochtend in een andere energie wakker ben geworden. Mijn misstappen zijn me vergeven en ik heb genade ontvangen, althans zo voel ik het. Ik heb geen idee of er een God bestaat, maar ik geloof wel in een universele kracht die de wereld en het universum laat draaien. Dat betekent niet dat ik in het instituut van de kerk geloof. Zodra mensen gaan tijdelijk kantoor huren amsterdam zuidas denken dat hun geloof de waarheid is, ontstaat er intolerantie. De heksenverbrandingen, martelingen en de vele oorlogen die uit de naam van het geloof zijn gevoerd, passen niet in de ordening van ons universum, dat uitgaat van eenheid. Zijn boodschap is namelijk dat alles met alles is verbonden. Kerken zijn mensenwerk en de universele liefde is Goddelijk. Ik heb geen idee waar deze filosofische gedachte ineens vandaan komt, maar het voelt als een teken van de genade die ik vannacht heb ontvangen. De paranormale gaven die ik altijd heb gehad, komen nu volledig tot hun recht. Vandaag heb ik het gevoel dat ik voor de tweede keer ben geboren. De eerste keer was in de armen van mijn ouders, ergens op een druilerige dag in Southampton in november 1978. Vandaag ben ik opnieuw geboren, maar dit keer in het Soesterkwartier in Amersfoort. Op deze bijzondere dag in mei is de oude Nick Larson gestorven en is de nieuwe Nick Larson opgestaan.