Effectiviteit en succesvolle organisaties

Gerelateerde afbeelding

Omdat de omgeving van organisaties voortdurend aan verandering onderhevig is, zal ook de organisatie zelf mee moeten veranderen. Zoals al eerder naar voren is gekomen dient een organisatie op haar omgeving afgestemd te zijn en te blijven. De aanpassing van de organisatie aan haar omgeving kan van velerlei aard zijn, bijvoorbeeld het vervaardigen van andere producten, een aangepaste organisatiestructuur, een ander beloningsstelsel, een gewijzigd informatiesysteem, of het richten op andere markten. Een verandering vergaderruimte huren amsterdam kan een continu proces zijn, zoals het voortdurend op zoek zijn naar nieuwe producten, waarmee een concurrentievoordeel behaald of behouden kan worden. Een verandering kan echter ook abrupt zijn, zoals bij een ingrijpende reorganisatie.
Organisaties zijn samenwerkingsverbanden met als doel het realiseren van bepaalde doelstellingen. Alle activiteiten die in de organisatie plaatsvinden, liggen in het verlengde van het halen van deze gestelde doelen. De mate waarin de gestelde doelen bereikt worden, noemen we effectiviteit, doelgerichtheid of doeltreffendheid. We onderscheiden een viertal gebieden van effectiviteit en de daarbij behorende criteria’: • Technische en economische effectiviteit: de mate waarin de middelen van een organisatie op een efficiënte wijze worden ingezet. Bij een efficiënt gebruik van middelen worden voor het bereiken van een bepaalde output zo weinig mogelijk productiefactoren (input) gebruikt. Er wordt vergaderruimte huren amsterdam zuidas doelmatig gewerkt. • Psychosociale effectiviteit: de mate waarin de behoeften van de organisatiemedewerkers worden gerealiseerd. Hierbij gaat het om de bevrediging die de organisatiemedewerkers ondervinden bij het uitvoeren van hun werk.

Een leider in een lijnorganisatie

Gerelateerde afbeelding

Een leider in een lijnorganisatie dient te beschikken over een zeer veelzijdige kennis. De lijnorganisatie ontstaat doordat er taken worden overgedragen naar lagere niveaus in de organisatie ten gevolge van organisatiegroei of overbelasting van de top.
De lijnorganisatie kan worden weergegeven in een organisatieschema. Hieruit blijken duidelijk de verhoudingen tussen personen en/of afdelingen, zie figuur 9. 11.
Voordelen van een flexplek huren amsterdam lijnorganisatie • Eenvoudige en duidelijke organistiestructuur. • Duidelijke gezagsverhoudingen tussen organisatieleden (elke medewerker weet wie zijn bovengeschikte is). • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn goed afte bakenen en toe te delen. • Goed toezicht en controle op de uitvoering van bedrijfsprocessen. • Snelle besluitvorming is mogelijk. • Relatief geringe kosten aan leidinggevenden en organisatie.
Nadelen van een lijnorganistatie • Doordat alle communicatie via de lijn moet lopen kan deze worden overbelast. Het kenmerk hiervan is dat het lang duurt voordat beslissingen worden genomen. • De deskundigheid van de leiding kan tekortschieten om de juiste beslissingen op alle terreinen te nemen.
• Coördinatie tussen afdelingen kan alleen plaatsvinden via een leidinggevende die al deze flexplek huren amsterdam zuidas afdelingen bestuurt. • Een lijnstructuur kan leiden tot veel organisatieniveaus, aangezien de leiding maar aan een beperkt aantal mensen leiding kan geven.
De lijnorganisatie wordt veel aangetroffen bij kleinere organisaties in het Midden- en Kleinbedrijf. In het verleden waren het leger en de roomskatholieke kerk bij uitstek voorbeelden van een theoretisch zuivere vorm van een lijnorganisatie.