Rensis Likert (e.a.) en het revisionisme (1950)

Gerelateerde afbeelding
In de periode 1950-1955 ontstond kritiek op de ideeën uit de Human Relations-beweging. Men zag die als een te idealistische kijk op organisaties, die gaan lijken op een club vrienden, terwijl men die in de praktijk bijna nooit tegenkomt. Bovendien worden de ideeën uit deze beweging niet eenduidig door onderzoeksresultaten ondersteund. Anderzijds wilde men ook niet terug naar het Scientific Management. Het is dus tijd voor een synthese van de twee. Warren G. Bennis omschreef het aldus: de benadering van Taylor is een organisatie zonder mensen en die van de HR-beweging groepjes mensen zonder organisatie. Hij benadrukte de noodzaak van een revisie van de uitgangspunten van de HR-beweging, waardoor de term revisionisme ontstond. Verschillende schrijvers hebben een poging ondernomen tot overbrugging van de twee tegengestelde hoofdstromingen: Likert, Herzberg, McGregor, Blake en Mouton. Deze schrijvers hebben dit gedaan vanuit een geheel eigen invalshoek.
Zo was Rensis Likert de eerste die een poging deed tot overbrugging van de twee stromingen. Hij richtte zich met name op de organisatiestructuur en communicatie en ontwikkelde de zogenoemde ‘linking pin’ structuur, waarbij de organisatie bestaat uit elkaar overlappende vergaderruimte amersfoort groepen, waarbij de leider van de groep ook lid is van een hogere groep (linking pin). Hij dient de groep te leiden maar ook te zorgen voor communicatie met de hogere groep (zie verder paragraaf 9.6).
Een andere theorie is ontwikkeld door Frederick Herzberg. Zijn theorie was geënt op de behoeftenhiërarchie van de psycholoog Maslow. Deze onderscheidde vijf niveaus van behoeften, naar de bevrediging waarvan elk mens volgens hem streeft. Dit alles ter verklaring van het menselijk gedrag. Zodra een lager niveau is bevredigd is het streven gericht naar een hoger niveau.
In opklimmende volgorde zijn dit: 1 fysiologische behoeften (eten, drinken, slapen, seks); 2 behoefte aan zekerheid en veiligheid (bescherming, stabiliteit, regelmaat);
3 behoefte aan acceptatie (vriendschap, erbij horen); 4 behoefte aan erkenning (prestige, succes); 5 behoefte aan zelfontplooiing (dragen van verantwoordelijkheid, ontwikkelingskansen, creativiteit enzovoort);
Hij gaf deze behoeften weer in de vorm van een piramide (figuur 4-4). Hoewel de theorie nooit afdoende is bewezen spreekt hij erg aan en heeft hij veel invloed gehad. Herzberg paste deze theorie toe op het gedrag van mensen in organisaties.

Midden- en Kleinbedrijf

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ook het Midden- en Kleinbedrijf al de komende jaren een deel van haar ondersteunende activiteiten uitbesteden, voornamelijk op de gebieden van gespecialiseerde dienstverlening. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat er een (sterke) stijging zichtbaar is met betrekking tot de vraag naar organisatie-en automatiseringsadviezen, cateringdiensten, vraag naar onderzoek, en ontwikkeling en opleiding van personeel. Tips en adviezen voor uitbesteders 13 Maak een onderscheid tussen kernactiviteiten en niet-kernactiviteiten. Houd ook in tijden van recessie uitbesteed werk buiten de deur. Werk aan de ontwikkeling tot ‘business engineer’: maak haast met het organiseren van een concurrerend netwerk van (lokale) leveranciers. Ga uitermate zorgvuldig te werk bij de selectie van uw toekomstige flexplek amersfoort leveranciers. Zorg ervoor dat zij tot de ‘Best-In-Class’ (gaan) behoren. Maak werk van samenwerking met uw main suppliers: wees duidelijk over taakstellingen op gebied van kostenreductie, kwaliteitsverbetering en doorlooptijdverkorting. Draag specialistische kennis over aan uw toeleveringspartners. Pas op voor verwaarlozing van contacten met innovatieve co-suppliers en jobbers. Betrek hen ook bij uw verbeterings-en ontwikkelingstrajecten. Ondersteun uw main suppliers met hun inkoop- en uitbestedingsactiviteiten.
3.4 Samenwerkingsverbanden in organisatorische netwerken
Samenwerking kunnen we zien als het deelnemen in een netwerk van organisaties. Al eerder is gesteld dat onder een netwerk verstaan wordt een cluster van afhankelijke organisaties die zich op enigerlei wijze gebundeld hebben om als collectiviteit een bepaald doel te bereiken. 14 Een netwerk is dus een actieve interactie tussen organisaties of delen daar- actieve interactie van, waarbij het doel is dat een synergetisch effect optreedt. Een netwerk staat los van de vraag of de partners in een concurrerende verhouding staan of niet. Wie van het netwerk (het meest) kan profiteren is afhankelijk van de wijze waarop de individuele participanten opereren en binnen het netwerk kunnen domineren.
De aandacht op netwerken is toegenomen door twee soorten verschijnselen: 1 strategisch gedrag 2 technologie

De huidige strategieën

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het voordeel van deze benadering is dat de echte concurrenten in hun onderlinge samenhang worden geanalyseerd.
Welke informatie over de concurrenten is nodig? Deze vraag valt uiteen in een aantal deelvragen, waarop een antwoord zal moeten worden gegeven: • Wat zijn de huidige strategieën van de concurrenten en welke strategieën zijn in het verleden gevolgd? • Wat zijn de sterke en zwakke punten van de concurrent( en)? • Wat is de bedrijfsgrootte en de winstgevendheid van de concurrent( en)? • Wat is de bedrijfscultuur van de concurrent( en)?
Aan de hand van de informatie over de concurrenten kunnen vervolgens de zogenoemde reactieprofielen worden opgesteld, waarbij de volgende vragen moeten worden beantwoord: • Welke strategische beslissingen van de concurrenten liggen het meest voor de hand? • In hoeverre en op welke punten zijn de concurrenten kwetsbaar? • Welke reactiepatronen mogen van van de concurrenten verwacht worden?
Wat is de intensiteit van de concurrentie? Hierbij gaat het erom een antwoord te formuleren op de intensiteit van de concurrentie. De aantrekkelijkheid van een bedrijfstak of een segment wordt in belangrijke mate bepaald door de rentabiliteit op lange termijn, terwijl deze rentabiliteit zelf weer afhangt van de intensiteit van de concurrentie. Deze intensiteit is in grote vergaderruimte amersfoort mate afhankelijk van de twee volgende factoren: a Structurele factoren zoals de mate van concentratie en de aanwezigheid van entreemogelijkheden in de markt. Entreemogelijkheden worden onder andere bepaald door het al dan niet bestaan van schaalvoordelen, de mate van productdifferentiatie, het benodigde investeringsniveau en de toegangsmogelijkheden tot de bestaande distributiekanalen. b Strategische factoren zoals de bereidheid tot samenwerking en de onzekerheid die er is over de strategieën van de concurrenten.
Heeft de organisatie differentiële concurrentievoordelen op de verschillende markten? Belangrijk is het vaststellen van de sterke punten waarover de organisatie kan beschikken en waarmee zij zich kan profileren ten opzichte van de concurrerende organisaties. Dit voordeel kan gebaseerd zijn op kosten, imago of unieke eigenschappen van het product. Hoe groter het verdedigbare concurrentievoordeel, des te minder gevoelig zal de organisatie zijn.

Politieke factoren

Gerelateerde afbeelding
Vanuit haar politieke verantwoordelijkheid tracht de overheid de gang van zaken in het economische leven te sturen. Zo kan de overheid bijvoorbeeld invloed uitoefenen op het prijsniveau, de inkomensverdeling, de arbeidsmarkt, de betalingsbalans en de economische groei.
De afgelopen jaren hebben we gezien dat er steeds meer politieke macht en verantwoordelijkheid buiten onze nationale grenzen komt te liggen. Dit heeft onder meer te maken met het slechten van de grenzen tussen de lidstaten van de Europese Unie met als doel een gemeenschappelijke interne markt op te bouwen. De eenwording van Europa en een verschuiving van de politieke macht zijn factoren waarmee organisaties in de naaste toekomst geconfronteerd worden. Van eenwording zal sprake zijn wanneer de lidstaten hun economische en politieke soevereiniteit in grote mate overdragen aan gemeenschappelijke instituties. Er wordt dan gesproken van een economische unie. economische unie
In zijn algemeenheid kunnen vijf vormen van economische integratie onderscheiden worden. In toenemende mate van integratie gaat het om een vrijhandelszone, een flexplek amersfoort douane-unie, een gemeenschappelijke markt, een economische unie en een volledige politieke en economische unie.
Een vrijhandelszone Alleen de onderlinge handelsbelemmeringen wor- vrijhandelszone den door de deelnemende landen afgeschaft. De landen hanteren wel hun eigen invoertarieven voor producten die van buiten de vrijhandelszone worden geïmporteerd. De handelspolitiek is dus niet geharmoniseerd. Certificaten van oorsprong zijn hierbij nodig om te voorkomen dat producten worden ingevoerd via het land met de laagste invoerheffingen. Een voorbeeld van een vrijhandelszone is de NAFTA (North American Free Trade Area)

Wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De wethouders worden gekozen door de gemeenteraad (art. 35 Gemw). Het aantal wethouders in een gemeente is minimaal 2 en maximaal 20% van het aantal raadsleden, afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal (art. 36 Gemw). Daarnaast kent de wet in art. 36 de mogelijkheid van deeltijdwethouders in gemeenten waar het wethoudersambt fulltime is (boven 18 000 inwoners). De raad kan één of meer fulltime wethoudersfuncties splitsen in deeltijdfuncties. Voor de wethouders gelden grotendeels ook de bepalingen over onverenigbare betrekkingen en verboden handelingen die voor raadsleden gelden. Daarnaast gelden voor wethouders nog twee extra onverenigbare betrekkingen. Zij mogen niet zijn: rijks- of provinciaal ambtenaar tot wiens taak behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van toezicht op de gemeente (bijvoorbeeld flexplek amersfoort begrotingstoezicht); adviseur van de gemeente op grond van de een wet of een AMvB (bijvoorbeeld Inspecteur van de Volksgezondheid); raadslid.
De raad kan aan een wethouder tussentijds ontslag verlenen wanneer deze niet langer het vertrouwen van de raad heeft (art. 49 Gemw).
Door te bepalen dat een wethouder geen lid mag zijn van de gemeenteraad heeft de Gemeentewet in 2001 gebroken met een traditie van 150 jaar. In de oude Gemeentewet was bepaald dat de wethouders worden gekozen door en uit de gemeenteraad. De belangrijkste functie van het college van burgemeester en wethouders was toen het uitvoeren van door de raad genomen besluiten. Thans is sprake van een ‘ontvlechting’ van de raad en het college van burgemeester en wethouders en heeft elk van deze organen eigen specifieke bevoegdheden. Door een wijziging in de Provinciewet is dit zogenoemde duale stelsel ook van toepassing op de verhouding tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.
Burgemeester Ingevolge art. 61 Gemw wordt de burgemeester benoemd door de regering voor een periode van zes jaar. Als enige benoembaarheidseis stelt de Gemeentewet het Nederlanderschap (art. 63). Ook voor de burgemeester gelden onverenigbare betrekkingen. Hij mag geen raadslid zijn en geen ambtenaar van de gemeente (art. 68 Gemw). Voor de burgemeester geldt een verbod op dezelfde handelingen als voor de gemeenteraadsleden (art. 69 Gemw). De burgemeester moet in de gemeente wonen, tenzij hij een ontheffing heeft van de Commissaris van de Koningin. Wanneer er tijdelijk geen burgemeester is (vacature) of wanneer de burgemeester tijdelijk het ambt niet kan vervullen (ziekte, vakantie), wordt hij vervangen door een wethouder (die het college van burgemeester en wethouders aanwijst).

Verdeling staatsmacht

Gerelateerde afbeelding

Voor het vastleggen en handhaven van de regels in de staat is gezag nodig. Men noemt dat het staatsgezag of de staatsmacht. Deze staatsmacht wordt soms uitgeoefend door één orgaan; in het algemeen zijn er meerdere organen bij betrokken. Het gevaar bestaat dat deze organen in de verleiding komen de macht naar eigen goeddunken uit te oefenen en geen rekening meer te houden met het oordeel van de staatsburgers. Om dat te voorkomen, is het veelal de gewoonte de totale staatsmacht te splitsen en te verdelen over verschillende organen. Vaak hebben die verschillende organen elkaar nodig bij het uitoefenen van het hun toekomende deel van de macht. Zij kunnen elkaar tot op zekere hoogte controleren of moeten aan elkaar verantwoording afleggen. In het algemeen wordt in de westerse staten de totale staatsmacht horizontaal in drieën gedeeld, en wel in: een wetgevende macht; een uitvoerende macht (of bestuur); en een rechtsprekende macht.
Deze driedeling van de macht wordt de leer van de trias politica genoemd. Grondlegger van deze leer was de Franse 18de-eeuwse rechtsgeleerde Montesquieu.
2.1 Hoofdzaken van de Nederlandse staatsinrichting 29
Naast deze horizontale verdeling van de staatsmacht is bovendien een ‘verticale’ verdeling doorgevoerd, in die zin dat een groot deel van de overheidstaak (met name wetgevende en bestuurlijke taken) aan ‘lagere’ overheidslichamen is overgedragen. Dit verschijnsel noemt men vergaderruimte amersfoort decentralisatie. Zulke overheidslichamen zijn bijvoorbeeld de provincies en de gemeenten. Om de eenheid van de staat te waarborgen, oefent de centrale overheid in meerdere of mindere mate toezicht op hen uit.
2.1 .5 Bronnen van het staatsrecht De regels voor de samenstelling en taak van de met staatsgezag beklede organen én de regels waaraan deze organen zich bij de uitoefening van hun macht moeten houden, noemt men het staatsrecht. Als belangrijkste bronnen van staatsrecht kunnen, naast de eerdergenoemde bronnen van recht in het algemeen, worden genoemd: a internationale overeenkomsten; b de Grondwet; c het Statuut van het Koninkrijk; d organieke wetten; e het ongeschreven recht (gewoonterecht).
Ad a Internationale overeenkomsten Internationale overeenkomsten (ook wel verdragen genoemd) vormen een belangrijke bron voor het Nederlandse staatsrecht. Internationale overeenkomsten zijn afspraken tussen twee of meer staten, waarbij vaak internationale organen in het leven worden geroepen. Zo zijn op grond van het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (nu de Europese Unie, EU) in het leven geroepen: de Europese Raad, de Europese Commissie, het Europese Parlement en het Hof van Justitie. In 1950 heeft een aantal Europese staten het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ook wel Verdrag van Rome genoemd, in het leven geroepen. Nederland neemt deel aan dit verdrag en heeft dus verklaard zich aan de regels van dit verdrag te zullen houden.

Inauguratiesessies

Gerelateerde afbeelding

Zeker vier keer per jaar bezoek ik mijn neef Renard in de Abdij in Leuven. Daar filosoferen we en wisselen informatie uit hoe we met Terra Nova in Nederland en België kunnen samenwerken. Naast mijn werk als filosoof en auteur beheer ik het wereldwijde vermogen van Terra Nova op duurzame wijze. Ook het genootschap heeft financiële middelen nodig om zijn belangrijke taak te volbrengen. Als vermogensbeheerder gebruik ik mijn talenten als beurshandelaar en weet ik waar de kansen op rendement liggen, terwijl we toch duurzaam beleggen. Zo leef ik in twee verschillende werelden en dat bevalt me goed. Er zijn meerdere malen per jaar inauguratiesessies in Londen, waarbij jonge, talentvolle mensen worden ingewijd in ons gedachtegoed. Terra Nova groeit gestaag verder om op een gegeven moment een kritische massa te bereiken, zodat de oude financiële structuren kunnen worden afgebroken en worden vervangen door een nieuw economisch systeem, zonder schulden en rentebetalingen. Zo zal de macht van de llluminati tot op de bodem worden afgebroken. Het is bijzonder te noemen hoe er in zo’n korte tijd met de leden van het genootschap al zoveel resultaten zijn bereikt. Dat alles was niet mogelijk geweest zonder de nieuwe technologie, waardoor we wereldwijd continu met elkaar in verbinding staan via internet en social media.
Ik merk het aan de snel veranderende wereld om me heen. We staan aan de vooravond van flexplek amersfoort grote veranderingen. Zo worden we ons in de komende decennia bewust van de vierde dimensie en gaan we door tijd en ruimte reizen. In een versneld tempo zal de mensheid zich ontwikkelen, simpelweg omdat er steeds meer bekend wordt over hoe de vierde dimensie werkt en hoe je toeval kunt sturen. Ook door de wetenschap wordt geleidelijk de vierde dimensie ontdekt en erkent. De voorhoede in de wetenschappelijke wereld is al bezig met de eerste publicaties over intelligent design, waarmee in wezen Het Veld wordt bedoeld.

Actie is reactie

Gerelateerde afbeelding

Er is nog een vierde wet die werkt in de vierde dimensie, namelijk: de wet van actie is reactie. Ook deze wet ervaren we in ons dagelijks leven. Deze wet stelt dat elke actie een reactie tot gevolg heeft. Dat betekent concreet dat alles wat je doet tot een reactie leidt die uiteindelijk bij je terugkomt. Daarom heeft elke intentie, elke gedachte en elke handeling invloed op het grotere geheel. Behandel anderen zoals je zelf wilt worden behandeld, is het advies dat ik je wil meegeven. Want alles wat je een ander aandoet, komt op een of andere wijze weer bij je terug. Veel mensen geloven dit principe niet, omdat ze de factor tijd onderschatten. Maar het universum kent geen tijd, dat heb ik je al verteld. Daarom kan een reactie een hele
tijd duren, maar uiteindelijk krijg je wat je een ander aandoet toch op je eigen bordje terug. Laat ik je een concreet voorbeeld geven. Stel, je belazert iemand met een financiële transactie. Actie is reactie betekent dat deze actie tot een negatieve tegenreactie gaat leiden. Omdat tijd relatief is in de bedrijfsruimte eindhoven vierde dimensie, hoeft de reactie niet direct plaats te vinden, maar kan deze een jaar later of zelfs twintig jaar later optreden. Doordat er zoveel tijd zit tussen het tijdstip waarop de actie plaatsvond en het moment van de reactie, vergeten mensen dat ze die reactie ooit zelf in gang hebben gezet. Onthoud dat bij alles wat je een ander aandoet, goed of slecht, dat ooit bij je terugkomt. Wie goed doet die goed ontmoet, is een gezegde dat in de vierde dimensie maar al te waar is.”

De grijze middelmaat

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

“Slechts weinigen opteren voor een leven in de grijze middelmaat. Waarom gebeurt dat dan toch?” “Dat is nu precies het probleem van zovelen,” zegt professor Markowitz. “De angst regeert veel levens en angst is de slechtst mogelijke leidraad. Dan zit je zelf niet aan het stuur, maar is het de angst die de koers bepaalt. Uiteindelijk begint een succesvol leven met het zetten van de eerste stap: controle krijgen over je geest en je niet laten leiden door angst of verleidingen. De menselijke geest is de sterkste creërende kracht in onze kosmos. Er zijn veel voorbeelden bekend van mensen die door hun denkkracht wisten te genezen van ongeneeslijke ziekten. Maar we zijn er ook door op de maan beland en Claressa wist vanuit een verloren positie de wereldtop van het vrouwenboksen te behalen. Onze geest en onze overtuigingen zijn onwaarschijnlijk sterk. Laat ik je een extreem voorbeeld geven. Veel mensen hebben de vaste overtuiging dat je zonder voedsel doodgaat. Toch zijn er monniken die maanden zonder voedsel kunnen leven en zijn er mensen die op de energie van zonlicht weten te overleven. Een overtuiging in je geest heeft de neiging om bedrijfsruimte eindhoven werkelijkheid te worden; dat komt doordat de mens situaties als een magneet aantrekt waar hij bewust zijn aandacht op richt en die passen binnen zijn overtuigingen. Zo denken veel jonge stellen dat er een babyboom plaatsvindt als de vrouw zwanger is, want ineens zien ze overal kinderwagens in het straatbeeld. Overtuigingen zijn ook de basis van het placebo-effect. Als je werkelijk gelooft dat een suikerpilletje een nieuw revolutionair geneesmiddel is, heb je een gerede kans dat je gezondheidsklachten verminderen of zelfs verdwijnen. Dat is vaak genoeg in wetenschappelijk onderzoek vastgesteld. Onze geest bevindt zich in de vierde dimensie en is tot veel meer in staat dan dat je je kunt bedenken. Door te doen wat je echt wilt, geef je energie en heb je een veel positiever beeld van de wereld. iedereen die ooit verliefd is geweest, kent dat gevoel dat ons als mensen uniek maakt. Mensen kunnen met hun verbeelding nieuwe werelden scheppen, terwijl dieren alleen in het hier en nu leven.”

Onze gedachten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Veel van onze gedachten zijn onbewust negatief geladen. De Amerikaanse psycholoog Timothy Brown heeft onderzocht dat we per dag gemiddeld 40.000 gedachten hebben en dat ongeveer 70% van al onze gedachten negatief is geladen. Alleen al daarom moeten we om vooruit te komen in het leven onze vaste patronen doorbreken. Het boek Break the Rules heeft inderdaad de potentie om mijn leven compleet op zijn kop te zetten. Het boek is geschreven voor mensen die niet echt gelukkig zijn, maar zeker ook niet ongelukkig. Mensen van wie hun levens voortkabbelen en die zich daardoor in een saai niemandsland bevinden. Ik weet dat mijn vaders leven ooit zo was in Southampton. Hij werkte in de haven en was niet diep ongelukkig, maar haalde uit zijn kostbare leven niet wat er aan talent en geluk inzat. Totdat hij op jonge leeftijd kwam te overlijden en zijn andere talenten niet verder meer kon ontwikkelen. Ik heb nog een schilderij van hem waar zijn talent vanaf spat. Maar van ‘dat ga ik later doen’ is niets gekomen, doordat hij op vierenveertigjarige leeftijd is overleden. Het leven is vergankelijk en daarom mag je niet teveel tijd verspillen in het afgestompte niemandsland.
Het boek geeft veel herkenning wat mijn huidige situatie betreft: we klampen ons vast aan mooie ervaringen, maar ook aan achterhaalde meningen en angsten. Hoe moeilijk is het om bestaande overtuigingen en meningen los te laten en ruimte te geven aan nieuwe inzichten? Waarom ben ik zo bang voor veranderingen, onbekende mensen of voor het onbekende? Waarom moest er eerst een ramp in mijn leven gebeuren, voordat ik het oude vertrouwde los kon laten? De vragen zijn weer talloos, maar de antwoorden ontbreken. Mijn leven werd beheerst door angst en duisternis, doordat ik het licht niet meer zag. Pas op het moment dat ik alles kwijt was geraakt en het zwart voor mijn ogen werd, ging ik opnieuw op zoek naar het 1 icht, omdat verder leven anders geen zin meer had. Van Break the Rules leer ik dat geluk voor iedereen bereikbaar is op het moment dat we betekenis geven aan ons leven. Nuttig en zinvol bezig zijn, is de vergeten sleutel naar geluk. Het betekent werken aan je eigen footprint op deze wereld. Dat gegeven is nieuw voor mij, omdat ik altijd heb gedacht dat je gelukkig wordt van een leuk, welvarend en bedrijfsruimte eindhoven gemakkelijk leven. Dit inzicht gaat mijn leven veranderen, want hoe nuttig ben ik voor de samenleving geweest? Als filosoof en schrijver kan ik me nuttig maken voor de maatschappij door mensen te helpen met positief denken en hen te verrijken met nieuwe inzichten. Als lid van het genootschap Terra Nova ben ik straks een initiatiefnemer om tot een betere wereld te komen. Een wereld die duurzamer is, ecologisch is ingericht en die rechtvaardiger is. Ik heb het over de nieuwe aarde, waarin we leren alles met elkaar te delen en waarin genoeg ook echt genoeg is. Van dit idee krijg ik energie en pas laat in de nacht val ik in slaap. Deze dag heeft me zoveel gebracht. Eindelijk zie ik een helder licht opdoemen aan het einde van de tunnel.