Politieke opvattingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Figuur 3. 2 maakt duidelijk dat een organisatie de maatschappelijke omgeving beïnvloedt en dat de organisatie op haar beurt weer wordt beïnvloed door de maatschappij. De maatschappij oefent invloed uit op de kantoorruimte huren amsterdam organisatie door bijvoorbeeld wetten en maatschappelijke waarden en normen. Dit heeft onder meer gevolgen voor de manier waarop de productie georganiseerd is, de werkomgeving. Ook de omvang van de werkloosheid speelt een rol in het functioneren van een organisatie door haar invloed op de hoogte van de lonen of de te verwachten maatschappelijke kantoorruimte huren haarlem tegenwerking bij een door te voeren reorganisatie. In sommige gevallen kan dit voor het management een reden zijn de reorganisatie uit te stellen of in een ander gebied te laten plaatsvinden.
De maatschappelijke krachten zijn steeds in onderlinge samenhang werkzaam en bijvoorbeeld als volgt te onderscheiden: Economische krachten. Stand van de conjunctuur, werkgelegenheidssituatie, prijs- en loonverhoudingen, situatie kantoorruimte huren amsterdam zuidas op de vermogensmarkt, de marktvorm in de bedrijfstak waarin het bedrijf actief is (oligopolie, monopolie enzovoort). Technische en/ of technologische invloeden. Nieuwe gereedschappen, nieuwe productiemethoden, nieuwe of verbeterde producten, automatisering. Culturele/sociale invloeden. Ontwikkeling van mensbeelden, wijzigingen in machtsstructuren en verhoudingen, externe en interne invloeden door middel van vakbonden en ondernemingsraden. Politieke krachten. Loon- en prijspolitiek, wetgeving op arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, investeringspolitiek, belastingpolitiek, subsidiebeleid kantoorruimte huren amsterdam wtc enzovoort.
In de tijd gezien kunnen de invloeden wisselen van sterkte. Ook is het duidelijk dat er steeds nieuwe situaties ontstaan die weer nieuwe krachten oproepen. Hogere lonen, onder meer ten gevolge van het politieke beleid kunnen de arbeidskosten doen stijgen. Daardoor kan automatisering sterk gestimuleerd worden, hetgeen op zijn beurt weer invloed kan uitoefenen op de politieke opvattingen.

Stadium 2: overleven

Gerelateerde afbeelding

Stadium 2: overleven Wanneer een bedrijf dit stadium haalt, heeft het aangetoond dat het levensvatbaar is. Er zijn voldoende afnemers en de kwaliteit van de geleverde producten of verleende diensten is van zodanige aard dat kantoorruimte huren amsterdam men die afnemers ook kan behouden. Het cruciale probleem verschuift nu van het opbouwen van een bestaansbasis naar het tot stand brengen van een juist evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven. De belangrijkste vraagstukken waarmee men geconfronteerd wordt zijn de volgende: liquide kantoorruimte huren haarlem middelen Kunnen we op korte termijn aan genoeg liquide middelen komen om in ieder geval geen verlies te lijden en om de reparatie of vervanging van kapitaalgoederen te kunnen financieren? Kunnen we voor een voldoende grote cashflow zorgen om op zijn minst de zaken gaande te houden en het bedrijf te kunnen doen uitgroeien naar een omvang die, gegeven kantoorruimte huren amsterdam zuidas de tak van industrie en het marktsegment van het bedrijf. groot genoeg is om een lonend rendement op onze investeringen en arbeid te verkrijgen.
De organisatie is nog steeds eenvoudig. Soms is er een verkoopleider of een chef die de supervisie heeft over een beperkt aantal werknemers. Voor beiden geldt dat ze nooit op eigen houtje belangrijke beslissingen zullen nemen, maar steeds de vrij nauwkeurig omschreven opdrachten van de eigenaar zullen uitvoeren. Van bewuste systeemontwikkeling kan nog nauwelijks gesproken worden en de formele planning gaat, zelfs in het guncashflow stigste geval, niet verder dan ramingen van de cashflow. Het hoofddoel is nog steeds overleven en de eigenaar is nog steeds synoniem kantoorruimte huren amsterdam wtc met het bedrijf. Sommige bedrijven zullen in het overlevingsstadium voortdurend in omvang en rentabiliteit toenemen en uiteindelijk in stadium 3 terechtkomen. Maar ook ziet men vaak dat een bedrijf geruime tijd in stadium 2 blijft steken, nooit meer dan een marginaal rendement op de geïnvesteerde tijd en het kapitaal oplevert en uiteindelijk wordt opgeheven wanneer de eigenaar het opgeeft of met pensioen gaat. Tot deze categorie behoren onder meer kleine familiewinkeltjes en verwerkende bedrijven die hun producten of processen niet volgens de verwachtingen aan de man of vrouw kunnen brengen. Sommige van deze marginale bedrijfjes bezitten voldoende economische levensvatbaarheid om uiteindelijk verkocht te kunnen worden, zij het meestal met enig verlies. Andere blijken echter een volslagen mislukking en houden eenvoudig op te bestaan.

De Ondernemingskamer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Ondernemingskamer kan niet zelf veranderingen in het besluit aanbrengen. Ze kan uitsluitend de ondernemer opdragen dat te doen. Als de ondernemer deze verplichting niet nakomt, pleegt hij een overtreding op grond van de Wet Economische Delicten.
Wanneer de ondernemer en de OR ten aanzien van een verplichting uit hoofde van kantoorruimte huren amsterdam de WOR van mening verschillen en één van de partijen wil een oplossing bewerkstelligen, dan moet de kwestie worden voorgelegd aan de Bedrijfscommissie van de SER. De Bedrijfscommissie brengt dan een gedegen advies uit. Wanneer na het uitbrengen van een advies partijen nog kantoorruimte huren haarlem verdeeld zijn, kan aan de kantonrechter een bindende beslissing worden verzocht. Van een uitspraak van de kantonrechter zal slechts hoger beroep mogelijk zijn bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.
Instemmingsrecht In veel aangelegenheden van personeelsbeleid en/of arbeidsvoorwaardenbeleid heeft de OR instemmingsrecht een instemmingsrecht op grond van artikel 2 7 van de WOR. Instemming van de OR is een kantoorruimte huren amsterdam zuidas vereiste als een ondernemer een besluit wil nemen dat een intrekking, wijziging of vaststelling inhoudt van:
een regeling met betrekking tot pensioenverzekering, winstdeling of sparen; een werktijd- of vakantieregeling; een belonings- of functiewaarderingssysteem; een regeling met betrekking tot veiligheid, gezondheid of welzijn in verband met de arbeid; een regeling met betrekking tot aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid; een regeling met betrekking tot de personeelsopleiding; kantoorruimte huren amsterdam wtc een regeling met betrekking tot het bedrijfsmaatschappelijk werk; een regeling met betrekking tot het werkoverleg; een regeling met betrekking tot de klachtenbehandeling.

Vraagstukken van het management

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tijdens de industriële revolutie wordt voor het eerst in de geschiedenis op grote schaal door betaalde werkkrachten vrijwillig werk verricht in de werkplaats van anderen. De opkomst van machines noodzaakte hen kantoor huren amsterdam te gaan werken bij degenen die voldoende geld bezaten om die machines te kopen. Mechanisatie en de daardoor ontstane nieuwe werkgemeenschappen stelden geheel nieuwe eisen: er moest leidinggegeven gaan worden en er ontstond een vorm van ‘management’. Door het kantoor huren haarlem industriële management werd een veel rationeler gebruik van de beschikbare middelen verlangd dan ooit tevoren. Bij het laten verrichten van het werk door anderen stuitte men echter op problemen, omdat men ‘slechts’ een economische macht had. Al tijdens de industriële revolutie werden op basis kantoor huren amsterdam zuidas van studies aanbevelingen gedaan om de concurrentiepositie van bedrijven te verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen als de eerste technische en gedragswetenschappelijke bijdragen aan de theorie over organiseren en leidinggeven worden beschouwd.
Verklaringskennis en besturingskennis Inmiddels heeft de theorie van organiseren en leidinggeven niet alleen betrekking op de structuur van organisaties, het functioneren van een organisatie als geheel en het gedrag van de organisatieleden, maar ook op het besturen van processen waardoor een organisatie haar doeleinden bereikt. De theorie over organisaties en managementvraagstukken draagt allereerst een verklarend en analytisch karakter. De theorie stelt ons in de vorm van verklaringskennis in staat de werkelijkheid te begrijpen, zoals deze zich voordoet in en om een organisatie. Door waarneming, beschrijving en ordening van feitenmateriaal en door toetsing van veronderstellingen aan ervaringsfeiten proberen we de factoren op het kantoor huren amsterdam wtc spoor te komen, en de onderlinge samenhang tussen deze factoren te ontdekken, die het verloop van het organisatiegebeuren bepalen. Maar, alleen verklaringskennis is niet genoeg. Als we weten hoe iets werkt en hoe iets in elkaar zit, willen we meestal toch ook het ‘ding’ in de werking of in het functioneren kunnen beïnvloeden, of dit nu een auto, een mens of een bedrijf is. We zijn als nieuwsgierige en leergierige mensen dus niet tevreden met beschrijving, verklaring of analyse alleen. Op vrijwel alle terreinen van wetenschap wordt dan ook gestreefd naar besturingskennis. Dat geldt ook voor organisaties en voor vraagstukken van management. Met behulp van verkregen inzichten in oorzaak/ gevolg-relaties zullen functionarissen in een organisatie proberen de gewenste resultaten tot stand te brengen door de in gang te zetten activiteiten te beheersen, teneinde de doelstellingen van een organisatie te realiseren. De management- en organisatietheorie wil instrumenten of technieken aanreiken en wil aanbevelingen kunnen doen en gedragslijnen kunnen voorschrijven die in de organisatiepraktijk van alledag voor toepassing vatbaar zijn, om doeleinden te kunnen bepalen en ook om deze doelmatig en doeltreffend te bereiken.

Nederlandse manager lijdt aan zelfoverschatting

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Nederlandse manager lijdt aan zelfoverschatting Het zelfbeeld van de manager verschilt van dat wat zijn medewerkers van hem hebben. En niet in positieve zin: de ‘zelfscore’ is structureel hoger dan die de omgeving de manager toebedeelt. Dat blijkt uit onderzoek van The Change Factory, een adviesgroep van Berenschot, naar kantoor huren amsterdam de praktijk van leidinggeven in Nederland.
Het onderzoek is uitgevoerd onder negen organisaties: KPN, lnterpolis, Belastingdienst Particulieren, Belastingdienst Grote Ondernemingen, automatiseerder IMN, ICTbedrijf Caesar, de gemeenten Eindhoven en Rotterdam en de Van Gansewinkel Groep. Er deden 355 managers en 693 medewerkers aan mee.
Bron: Gids voor kantoor huren haarlem personeelsmanagement, mei 2002, p.
De onderzoekers vroegen zowel naar de huidige als naar de gewenste situatie. Over de gewenste kwaliteiten was er niet zoveel verschil van mening, maar over de huidige des te meer. Managers kenden zichzelf over het algemeen hogere scorest oe voor leiderschapsstijlen en -competenties dan zij van hun medewerkers kregen. Het hoger kantoor huren amsterdam zuidas management acht zichzelf onder andere sterk op punten als coaching en het ontwikkelen van medewerkers. Dat zijn weliswaar kwaliteiten die hun medewerkers van hen verwachten, maar die ze tegelijk bij het management te weinig aanwezig vinden. Op resultaatgerichtheid lagen de scores juist andersom: volgens de medewerkers zijn managers zeer resultaatgericht, zelf gaven ze zich daarop lagere cijfers.
Managementbekwaamheden: kennis, vaardigheden en houding
Bij uitvoering van de verschillende managementtaken gaat het onder meer om: besturing en beheer, communicatie en interpersoonlijke effectiviteit. Bij bestuur en beheer dienen we ook plaats in te ruimen voor het ‘managen vanachter het bureau’: nota’s lezen en hoofdpunten eruit halen, briefconcepten opstellen, keuzen maken bij het kantoor huren amsterdam wtc opstellen van een jaarplan, de hoofdlijnen van een commercieel plan op papier zetten, briefpost lezen en sorteren, op prioriteit van actie wegen, enzovoort.
Bij communicatie gaat het om alle vormen van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid: vergaderingen effectief bijwonen of efficiënt leiden, een voordracht houden, een speech schrijven, een voortgangsgesprek voeren, een nota concipiëren en voorts allerlei vormen van non-verbaal communicatief gedrag. Interpersoonlijke effectiviteit heeft betrekking op zaken als leiderschap, overtuigingskracht, invloed, dominerend vermogen en overwicht

De industrialisatienota’s

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze eisen zien we terug in onder meer de industrialisatienota’s van de overheid, de bepalingen met betrekking tot het milieu, de maatregelen ten aanzien van het minimumloon en de diverse sociale zekerheden. Ook kan worden gewezen op de inspanningen van consumentenbonden om de ondernemingen te dwingen de belangen van de kantoor huren amsterdam consument voorop te stellen en op het streven van de vakorganisaties ter verkrijging en vergroting van de medezeggenschap in de onderneming. Daarnaast is er de overheidspolitiek ten aanzien van het realiseren van economische markten als de EU en zijn er de maatregelen op het gebied van de loon- en prijspolitiek. In het huidige tijdperk van het creëren van ‘shareholders value’ (aandeelhouderswaarde) is in het doen en laten van het kantoor huren haarlem management in (beursgenoteerde) ondernemingen het belang van de aandeelhouder overigens ook duidelijk herkenbaar. Naar de opvatting van andere belanghebbenden (ofwel ‘stakeholders’) zelfs te sterk en wordt er sinds 2000 gesproken over ‘the end of shareholders’ value’ (Allen Kennedy, 2000). Daarnaast is er vanaf 2000 een sterke kantoor huren amsterdam zuidas roep om vooral ook duurzaam maatschappelijk te ondernemen (zie verder in paragraaf 3.2 en subparagraaf 3.4.2).
Duotour Het is ongetwijfeld een van de bizarste delegaties die het Afrikaanse continent ooit heeft aangedaan. De Ierse rockzanger Bono begon deze week samen met de Amerikaanse minister van financiën, Paul O’Neill, aan een tour door Afrika. De eerste stop was Ghana, waar Bono een kantoor huren amsterdam wtc lied zong voor een groep schoolkinderen. Bono en O’Neill verschillen van mening over ontwikkelingshulp. De U2-zanger is overtuigd van het nut van hulp en lobbyt al jarenv oor schuldenverlichting voor de armste landen. O’Neill, oud-topman van een aluminiumcon
Bron: FEM/De Week, 2002
cern, is sceptisch. Hij wijst erop dat de afgelopen decennia vele miljarden in hulpprojecten zijn gepompt zonder dat dit economisch effect heeft gehad. Toch symboliseert de duotour ook de groeiende consensus tussen links en rechts over de bestrijding van armoede. Vrijwel iedereen is het er tegenwoordig over eens dat ontwikkelingshulp alleen economisch effectief kan zijn als een ontwikkelingsland werkt aan een betrouwbaar bestuur, bestrijding van corruptie en een vrije, geliberaliseerde economie. AvdZ