Over priming

In de eerste week van het experiment (te zien onder in de figuur) werden de koffiedrinkers aangestaard door twee wijd opengesperde ogen en betaalde men gemiddeld zeventig pence per liter melk. In de tweede week hing er een poster met bloemen flexplek huren amsterdam en daalde de vrijwillige bijdrage tot vijftien pence. De trend zette zich door. Gemiddeld droegen de kantinemedewerkers in ‘oogweken’ bijna drie keer zoveel bij als in ‘bloemweken’. De zuiver symbolische suggestie van observatie leidt mensen kennelijk tot netter gedrag. Dit effect vindt plaats zonder dat we er weet van hebben. Denkt u nu flexplek huren haarlem nog steeds niet dat u hetzelfde zou doen? Enkele jaren geleden schreef de psycholoog Timothy Wilson een boek met de prikkelende titel Strangers to Ourselves. U weet nu wie die vreemdeling is, die een grotere greep op u heeft dan u zou denken, hoewel u zich er zelden bewust van bent. 16 Systeem r genereert de indrukken die vaak in overtuigingen veranderen en is de bron van ingevingen die vaak in keuzen en handelingen transformeren. Het levert een stilzwijgende interpretatie van wat er met en rondom u gebeurt, koppelt het heden aan het recente verleden en verwachtingen over de nabije toekomst. Het bevat een model van de wereld waarin flexplek huren amsterdam zuidas gebeurtenissen als normaal of verrassend worden geclassificeerd. Het is de bron van uw snelle en vaak kloppende intuïtieve oordelen. En het doet dit alles zonder dat u zich er bewust van bent. Systeem r is verder, zoals we in de volgende hoofdstukken zullen zien, de oorsprong van de vele systematische fouten in uw intuïtie.
Over priming
‘De aanblik van al die flexplek huren amsterdam wtc mensen in uniform ontlokt bij mij weinig creativiteit.’
‘De wereld is een stuk minder logisch dan je zou denken. Samenhang is slechts het resultaat van de manier waarop onze gedachten werken.’
‘Ze waren mentaal voorbereid op het vinden van fouten, en dat was precies wat ze deden.’

De luie controleur

De lijst van situaties en taken die de zelfbeheersing uitputten, is lang en divers. Alle situaties omvatten een conflict en de noodzaak om een natuurlijke neiging te onderdrukken. Enkele voorbeelden zijn: • expres niet aan ijsberen denken; • de emotionele reactie op een flexplek huren amsterdam emotionele film onderdrukken; • een reeks keuzen in conflictsituaties maken; • indruk op anderen proberen te maken; • vriendelijk reageren op een misstap van de partner; • sociale omgang met iemand van een ander ras (voor racistisch ingestelde mensen).
Ook de lijst met tekenen van egodepletie is afwisselend: • afstappen van een dieet; • te veel geld uitgeven aan impulsaankopen; • agressief reageren op provocaties; • het vastgrijpen van een dynamometer vroegtijdig opgeven; • slecht presteren tijdens cognitieve taken en logische besluitvorming.
De aanwijzingen zijn flexplek huren haarlem overtuigend. Activiteiten die Systeem 2 activeren, vereisen zelfbeheersing en het tonen van zelfbeheersing is uitputtend en onplezierig.s In tegenstelling tot cognitieve belasting omvat egodepletie ten minste deels een verlies van motivatie. Nadat u in één taak zelfbeheersing hebt getoond, hebt u weinig zin meer om uzelf in een andere taak nogmaals te beheersen (hoewel u dit wel kunt, indien dit echt nodig is: in verschillende experimenten konden mensen het effect van egodepletie weerstaan indien ze hiertoe een sterke prikkel kregen).6 Daarentegen is het leveren van extra inspanning geen optie wanneer u tijdens het uitvoeren van een bepaalde taak zes cijfers flexplek huren amsterdam zuidas moet onthouden. Egodepletie is niet hetzelfde als cognitieve belasting. De meest verrassende ontdekking van Baumeister en zijn onderzoekers toont aan dat het concept van mentale energie méér is dan een metafoor.? Het zenuwstelsel verbruikt glucose, meer nog dan de meeste andere cellen in het menselijk lichaam, en met name weloverwogen cognitieve activiteiten blijken veel glucose te verbruiken. Als u een zeer lastige cognitieve taak flexplek huren amsterdam wtc uitvoert of veel zelfbeheersing moet vertonen, daalt de glucosespiegel van het bloed aanzienlijk. Dit effect is vergelijkbaar met een atleet die
3. De luie controleur 5 I
tijdens fysieke inspanning de glucosevoorraden in zijn spieren verbruikt. De implicatie van dit alles is dat het effect van egodepletie ongedaan kan worden gemaakt door glucose in te nemen. Baumeister heeft deze hypothese in verscheidene experimenten bevestigd.

Indrukken en ingevingen

Een korte samenvatting van het verhaal

De interactie tussen de twee systemen zal in dit boek een terugkerend thema zijn en het is misschien verhelderend om een korte samenvatting te geven van het verhaal dat ik wil vertellen. Systeem i en Systeem 2 zijn beide actief, mits we niet aan het flexplek huren amsterdam slapen zijn. Systeem 1 wordt automatisch uitgevoerd. Systeem 2 bevindt zich normaal gesproken in sluimerstand, waarin slechts een klein deel van de capaciteit wordt gebruikt. Systeem 1 genereert voortdurend suggesties voor Systeem 2: indrukken, ingevingen, intenties en gevoelens. Indien ze door Systeem 2 worden opgepikt, veran­deren indrukken en ingevingen in overtuigingen. Impulsen veranderen in vrijwillig ondernomen handelingen. Als alles soepeltjes verloopt, wat meestal het geval is, pikt Systeem 2 de suggesties van Systeem 1 op flexplek huren haarlem met weinig of geen aanpassingen. U gelooft in de indrukken die u krijgt en handelt op basis van uw gevoelens. En dat is prima – meestal.

Zodra Systeem 1 in de problemen raakt, wordt Systeem 2 ingeschakeld om ondersteuning te bieden. Systeem 2 wordt gemobiliseerd wanneer Systeem 1 een bepaalde vraag niet kan beantwoorden, wat waarschijnlijk het geval was toen u de rekensom 17 x 24 moest oplossen. Wanneer u wordt verrast, bent u zich waarschijnlijk sterk bewust van uw oplettend­heid. Systeem 2 wordt geactiveerd wanneer er iets plaatsvindt wat inbreuk doet op het wereldbeeld van Systeem 1. Volgens dat wereldbeeld kunnen lampen niet lopen, kunnen flexplek huren amsterdam zuidas katten niet blaffen en zullen gorilla’s geen basketbalvelden oversteken. Het gorillaexperiment toont aan dat enige aandacht nodig is om de verrassende stimulus op te merken. De verrassing activeert en focust vervolgens uw aandacht: u gaat kijken en graaft uw geheugen af naar een verhaal of voorval dat het verrassende voorval kan verklaren. Systeem 2 is ook verantwoordelijk voor de controle over uw eigen gedrag – de controle die ervoor zorgt dat u beleefd blijft wanneer u boos bent en alert wanneer u ’s nachts autorijdt. Systeem 2 wordt ook geactiveerd wanneer u of iemand anders op het punt staat een fout te maken. Denk eens aan die momenten waarop u bijna flexplek huren amsterdam wtc een krachtterm uitte en de moeite die u moest doen om uzelf te beheersen. Samengevat: het meeste van wat u (uw Systeem 2) denkt en doet, vindt zijn oorsprong in Systeem 1, maar Systeem 2 neemt de zaken over wanneer een en ander ingewikkeld wordt en heeft meestal het laatste woord.

 

Elektronische presentatie

Het e-commerceproces omvat: • elektronische presentatie van goederen en diensten; • onlineorderinname en facturering; • geautomatiseerde orderstatusinformatie; • onlinebetaling en transactieafhandeling.
Manieren waarop een flexplek huren amsterdam onderneming een e-commercestrategie kan implementeren zijn: Ontwikkel een dynamische, databasegestuurde onlinecatalogus. Maak online bestellen mogelijk door front-endpresentatie via het web op een veilige manier te integreren met de bestaande ERP-applicaties waarin transacties worden vastgelegd. Zet de statische gegevens om naar een interactieve op het web gebaseerde presentatieserver. Accepteer elektronische betalingsmethoden (creditcards, electronic fund transfer enzovoort) voor complete transacties en voor de betaling van facturen.
Door gebruik te maken van op e-business gebaseerde e-commerceoplossingen kan een onderneming: de marges vergroten vanwege de lagere kosten flexplek huren haarlem van een onlineverkoopkanaal; de kosten terugdringen die verbanden zijn aan op papiergebruik gebaseerde processen: postverwerking, printergebruik, archivering en afhandeling; renteverliezen reduceren door het gebruik van elektronisch bankieren/ just-in-timebetalingen; klanten sneller en efficienter service verlenen.
Uit het voorgaande blijkt dat er veel logistieke aspecten (zowel fysiek als administratief) verbanden zijn aan het elektronisch zakendoen. De vraag doet zieh voor in hoeverre e-marketing nu verschilt van ‘traditionele’ marketing. Doets (2001) geeft een antwoord op deze vraag door de bekende vier P’s (plaats, product, prijs en promotie) uit de marketingmix na Marketingmix te lopen. Opvallend is dat traditionele marketingwaarden ook bij toepassing van een totaal andere manier van werken flexplek huren amsterdam zuidas in stand blijven. Wel krijgen ze een andere invulling en kamen er extra factoren bij. Uitgaande van de vier P’s levert e-marketing toegevoegde waarde. In de eerste plaats is dit mogelijk door het verbeteren van de efficiency van traditionele marketingfuncties. En in de tweede plaats zorgt e-marketing voor nieuwe businessmodellen die vooral extra toegevoegde waarde voor de klant met zieh meebrengen. De vier P’s zien er voor e-marketing als volgt uit: 1 Plaats. De factor plaats heeft te maken met de locatie waarop de aanbieding wordt gedaan. Een interessante ontwikkeling op dit terrein is wireless ( draadloze) marketing. Doordat bekend is waar iemand zieh bevindt, is het mogelijk de aanbieding hierop aan te passen. Loopt iemand langs een bedrijf, dan is het mogelijk een flexplek huren amsterdam wtc aanbieding te doen voor een bepaald product. Met WAP-toestellen (wireless application provider) al of niet aangesloten op personal digital assistants (PDA’s) kan uitgebreide informatie worden gestuurd, maar zelfs op een mobieltje is met behulp van een sms’je al het nodige te bereiken. Zo zou een bekende fastfoodketen iemand die langs een filiaal van hen rijdt, via een sms’je een aanbieding kunnen doen.

De aanbod- als de vraagzijde van de markt

De gemiddelde time-to-market is de laatste tien jaar aanzienlijk verkort. De reductie van de time-to-market is terug te voeren op factoren aan zowel de aanbod- als de vraagzijde van de markt. Voor veel producten wordt de aanbodzijde gekenmerkt door snelle technologische ontwikkelingen en toenemende concurrentie. Bedrijven wedijveren in research flexplek huren amsterdam and development (R&D) en productontwikkeling om met nieuwe producten een groter marktaandeel te verwerven. Nieuwe producten volgen elkaar in snel tempo op. De vraagzijde van de markt wordt gekenmerkt door snel veranderende eisen en wensen van de consument. De productlevenscyclus wordt steeds korter, dus de periode waarin een product kan worden verkocht wordt ook steeds korter. De resultante van deze twee factoren is dat producenten zo snel mogelijk nieuwe producten uit de ontwikkelingsfase op de markt moeten zien te krijgen, omdat de periode flexplek huren haarlem waarin de producenten de ontwikkelingskosten kunnen terugverdienen zeer kort is. Wat vraagt de markt eigenlijk? De klant is mondiger geworden en zoekt een Form, fit and product voor een eigen toepassing. Men vraagt in feite een ‘form, fit and function function; die past binnen de probleemstelling die flexplek huren amsterdam zuidas de klant heeft (fitness for Fitness for use use = kwaliteit). Dit levert een prestatie waarvoor men een bepaalde prijs overheeft (value for money). De werkelijke productiekosten van het te leveren product moeten daarbeneden blijven. De ontwerper heeft tot taak de gevraagde functie voor die kosten te ontwerpen. Dit wordt ook wel Mass mass customization of massamaatwerk genoemd. Voorbeelden hiervan customization zijn de flexplek huren amsterdam wtc computers van Dell die op maat gemaakt worden met massa-Massavervaardigingstechnieken en binnen enkele <lagen aan de klant kunnen maatwerk worden uitgeleverd.